Buuka ogende ku bubaka obulimu

Buuka ogende awali menu entono

Buuka ogende awalagibwa ebirimu

Abajulirwa ba Yakuwa

Luganda

Bayibuli Eri ku Mukutu Gwaffe | ENKYUSA EY'ENSI EMPYA EY'EBYAWANDIIKIBWA EBITUKUVU

2 Abakkolinso 6:1-18

EBIRIMU

  • Ekisa kya Katonda tekirina kukozesebwa bubi (1, 2)

  • Pawulo bye yayitamu mu buweereza bwe (3-13)

  • Temwegattanga wamu na batali bakkiriza (14-18)

6  Nga tukolera wamu naye,+ naffe tubeegayirira mukkirize ekisa kya Katonda eky’ensusso naye muleme kwerabira kigendererwa kyakyo.+  Kubanga agamba nti: “Mu kiseera eky’okukkiririzibwamu nnakuwulira, era nnakuyamba ku lunaku olw’obulokozi.”+ Laba! Kino kye kiseera eky’okukkiririzibwamu. Laba! Luno lwe lunaku olw’obulokozi.  Tetwagala kukola kintu kyonna kyesittaza, obuweereza bwaffe buleme okuvumirirwa;+  naye mu byonna tukiraga nti tuli baweereza ba Katonda,+ mu kugumiikiriza okungi, mu kubonaabona, mu kuba mu bwetaavu, mu bizibu,+  mu kukubibwa, mu kusibibwa mu kkomera,+ mu bwegugungo, mu kukola ennyo, mu buteebaka kiro, mu butaba na mmere;+  mu bulongoofu, mu kumanya, mu kuba abagumiikiriza,+ mu kulaga ekisa,+ mu kuba n’omwoyo omutukuvu, mu kulaga okwagala okutaliimu bukuusa,+  mu kwogera amazima, mu maanyi ga Katonda;+ nga tulina eby’okulwanyisa eby’obutuukirivu+ mu mukono ogwa ddyo* n’ogwa kkono,*  mu kuweebwa ekitiibwa ne mu kunyoomebwa, mu kwogerwako obubi ne mu kwogerwako obulungi. Tutwalibwa ng’abalimba kyokka nga tuli ba mazima,  ng’abatamanyiddwa so ng’ate tumanyiddwa bulungi, ng’abafa* so ng’ate, laba! tuli balamu,+ ng’ababonerezebwa* kyokka nga tetuttibwa,+ 10  ng’abalina ennaku kyokka nga tusanyuka bulijjo, ng’abaavu kyokka nga tugaggawaza bangi, ng’abatalina kintu kyokka nga tulina ebintu byonna.+ 11  Twogedde kaati gye muli,* mmwe Abakkolinso; emitima gyaffe gigaziye. 12  Okwagala kwaffe gye muli tekufunze,+ naye mmwe mufunze mu kwagala kwammwe. 13  N’olwekyo mukole kye kimu gye tuli—njogera nammwe ng’ayogera n’abaana—nammwe mugaziwe mu mitima gyammwe.+ 14  Temwegattanga wamu na batali bakkiriza.*+ Obutuukirivu n’obujeemu bissa bitya ekimu?+ Oba ekitangaala n’ekizikiza bitabagana bitya?+ 15  Ate era, Kristo ne Beriyali*+ bassa batya ekimu? Oba omukkiriza* atabagana atya n’atali mukkiriza?+ 16  Era yeekaalu ya Katonda etabagana etya n’ebifaananyi?+ Kubanga tuli yeekaalu ya Katonda omulamu;+ nga Katonda bwe yagamba nti: “Nnaabeeranga mu bo,+ ne ntambuliranga mu bo, era nnaabeeranga Katonda waabwe nabo banaabeeranga bantu bange.”+ 17  “‘Kale muve wakati mu bo, era mubeeyawuleko,’ bw’atyo Yakuwa* bw’agamba, ‘era mulekere awo okukwata ku kitali kirongoofu’”;+ “‘nange nnaabasembeza.’”+ 18  “‘Nnaabeera kitammwe,+ era nammwe munaabeera baana bange ab’obulenzi n’ab’obuwala,’+ bw’atyo Yakuwa* Omuyinza w’Ebintu Byonna bw’agamba.”

Obugambo Obuli Wansi

Oboolyawo nga bya kukozesa kulumba.
Oboolyawo nga bya kukozesa kwetaasa.
Oba, “ng’abo abatwalibwa ng’abagwanira okufa.”
Oba, “ng’abakangavvulwa.”
Obut., “Akamwa kaffe tukaasamizza okwogera nammwe.”
Obut., “Temubeeranga wansi wa kikoligo ekitenkanankana.”
Kiva mu kigambo ky’Olwebbulaniya ekitegeeza, “atalina mugaso.” Kikozesebwa ku Sitaani.
Oba, “omuntu omwesigwa.”