Buuka ogende ku bubaka obulimu

Buuka ogende awalagibwa ebirimu

Abajulirwa ba Yakuwa

Londa olulimi Luganda

 EKIBUUZO 19

Biki Ebyogerwako mu Bitabo bya Bayibuli Ebitali Bimu?

EBYAWANDIIKIBWA EBY’OLWEBBULANIYA (“ENDAGAANO ENKADDE”)

EBITABO EBITAANO EBISOOKA MU BAYIBULI (EBITABO 5)

Olubereberye, Okuva, Eby’Abaleevi, Okubala, Ekyamateeka

Okuva ku kutonda okutuuka ku kuteekebwawo kw’eggwanga lya Isirayiri

EBITABO EBIRIMU EBYAFAAYO (EBITABO 12):

Yoswa, Ekyabalamuzi, Luusi

Ebyaliwo ng’Eggwanga lya Isirayiri liyingira mu Nsi Ensuubize n’ebyaddirira

1 ne 2 Samwiri, 1 ne 2 Bassekabaka, 1 ne 2 Ebyomumirembe

Ebyafaayo by’eggwanga lya Isirayiri okutuukira ddala Yerusaalemi bwe kyazikirizibwa

Ezera, Nekkemiya, Eseza

Ebyafaayo by’Abayudaaya oluvannyuma lw’okuva mu buwambe e Babulooni

EBITABO EBYAWANDIIKIBWA MU NGERI EY’EBITONTOME (EBITABO 5):

Yobu, Zabbuli, Engero, Omubuulizi, Oluyimba

Ebigambo eby’amagezi n’ennyimba

 EBITABO BY’OBUNNABBI (EBITABO 17):

Isaaya, Yeremiya, Okukungubaga, Ezeekyeri, Danyeri, Koseya, Yoweeri, Amosi, Obadiya, Yona, Mikka, Nakkumu, Kaabakuuku, Zeffaniya, Kaggayi, Zekkaliya, Malaki

Obunnabbi obukwata ku bantu ba Katonda

EBYAWANDIIKIBWA EBY’OLUYONAANI (“ENDAGAANO EMPYA”)

ENJIRI ENNYA (EBITABO 4):

Matayo, Makko, Lukka, Yokaana

Obulamu bwa Yesu n’obuweereza bwe ku nsi

EBIKOLWA BY’ABATUME (EKITABO 1):

Ebikwata ku ngeri ekibiina Ekikristaayo gye kyatandikamu n’omulimu gw’obuminsani

AMABALUWA (EBITABO 21):

Abaruumi, 1 ne 2 Abakkolinso, Abaggalatiya, Abeefeso, Abafiripi, Abakkolosaayi, 1 ne 2 Abassessaloniika

Amabaluwa eri ebibiina ebitali bimu

1 ne 2 Timoseewo, Tito, Firemooni

Amabaluwa eri Abakristaayo kinoomu

Abebbulaniya, Yakobo, 1 ne 2 Peetero, 1, 2, ne 3 Yokaana, Yuda

Amabaluwa eri Abakristaayo bonna

OKUBIKKULIRWA (EKITABO 1):

Obunnabbi obwaweebwa omutume Yokaana mu kwolesebwa