Sa inga mwaamba ayi . . .

 • ncintu cili mumoyo wanu?

 • mbusena buli kwiculu?

 • nimfulumeende yakwiculu?

 BAIBO ILAAMBA AYI

“Lesa wakwiculu ulaakuleta bwaami ubo bweshi bukabule kumana.”—Danyelo 2:44, The Bible in Lenje.

“Twapekwa mwaana musankwa, alimwi bweendeleshi boonse bulaakuba mumaansaakwe.”—Isaya 9:6.

MBWEENGA MWACAFWIKWA

 • Nimfulumeende iluleme yeenga yamucafwa palwanu.—Isaya 48:17, 18.

 • Mucishi cipya, buumi bubotu busalalite alimwi busangalasha.—Ciyubululo 21:3, 4.

SA INGA TWASHOMA NSHOYAAMBA BAIBO?

Ee, ceebo ca milandu iyi yobilo:

 • Yesu wakatondesha isho Bwaami bwakwe Lesa nsheshi bukakumanishe. Yesu wakayiisha bashikwiiya bakwe kupailila Bwaami bwakwe Lesa ayi bwise alimwi akuyanda kwakwe Lesa ayi kucitwe pacishi. (Mateyo 6:9, 10) Yesu wakatondesha mupailo uyu mbweshi ukakumbulwe.

  Ndyaakalinga pacishi, Yesu wakapa bantu shakulya bafwite nsala, wakashilika balwashi akubusha bafu! (Mateyo 15:29-38; Joni 11:38-44) Mukwiinga ngweshi akabe Mweendeleshi wa Bwaami bwakwe Lesa, Yesu wakatondesha Bwaami ubu nceshi bukacitile balelwa.—Ciyubululo 11:15.

 • Shitoocitika mucishi shitobonesha ayi Bwaami bwakwe Lesa buli pafwaafwi akwisa. Yesu wakaambila limwi ayi Bwaami bwakwe Lesa kabutana kuleta luumuno pacishi, mucishi mulaakuba nkondo, nsala, alimwi ashitentanshi.—Mateyo 24:3, 7.

  Shintu ishi tulashibona pacecino ciindi. Aboobo inga twashoma kwaamba ayi Bwaami bwakwe Lesa bulaakumanisha mapensho oonse conoono.

 SHAKUYEYAAWO

Ino buumi bulakunobete buyani mubweendeleshi bwa Bwaami bwakwe Lesa?

Baibo ilakumbula mwiipusho uyo pali KULUMBAISHA 37:29 a ISAYA 65:21-23.