Amuye ku shebo

Amuye ku shebo shimwi shiliimo

Amuye pa mitwi iliimo

Bakamboni Bakwe Yehova

Cilenje

Mulakonsha Kusangalala Mumukwashi Wanu

 Lubasu 3

Mbweenga Mwamanisha Mapensho

Mbweenga Mwamanisha Mapensho

“Musunane cankusu ceebo na mwasunana, inga kamulibambite kulekelelana shibiibi.” —1 Pita 4:8

Na mweebanabo mapensho apusenepusene alatalika. Alakonsha kusa pamulandu wakupusana mukuyeeya, mbomulinyumfwa ambomubona shintu. Cimwi ciindi mapensho amwi alakonsha kuswabo kumwi nabi kushintu nshemwatalinga kulangila.

Inga mwatalika kunocita shintu anga tamucite mapensho, sombi Baibo ilatwaambila ayi tunoomanisha mapensho esu. (Mateyo 5:23, 24) Na kamukonkela njiisho sha mu Baibo munanoocikonsha kumanisha mapensho.

 1 NA MWABA AMAPENSHO MUNOOBANDIKA MBWEENGA MWAAMANA

BAIBO ILAAMBA AYI: “Kuli. . . ciindi cakwaamba.” (Shikushimikila 3:1, 7) Mulyeelete kuba aciindi ca kubandika pa mapensho ngomucite. Munoobambila mbomweebenaabo mbomutoolinyumfwa ambomutoyeeya pamakani ngomutokwaambawo. Lyoonse “munokwaamba shalushinisho” ku mbomweebenaabo. (Bene Efeso 4:25) Nabi mukalale buyani, tamweelete kulwana. Kukumbula kabotu kulakonsha kupa ayi mubandi ubandikwebo kabotu kwakubula kulwana. —Tushimpi 15:4; 26:20.

Nabi mwaalilwa kunyumfwana, mulyeelete kukalikabo moyo akutolelela kutondesha lusuno abulemu ku mbomweebenaabo. (Bene Kolose 4:6) Munokweelesha kumanisha bwangu mapensho, alimwi mutanoocileka kwaamboshanya.—Bene Efeso 4:26.

NSHEENGA MWACITA:

  • Munosala ciindi cibotu cakubandika palipensho

  • Munoolindila mubyaanu wamanisha kwaamba, na ndimwe mutookutika. Amwebo ciindi canu cakwaambawo citoshikila

 2 AMUKUTIKE AKUNYUMFWISHISHA

BAIBO ILAAMBA AYI: “Amusunane cancinencine. Alimwi akunoolibambite kupaana bulemu.” (Bene Loma 12:10) Kukutika kulisuniki abuumbi. Munokweelesha kunyumfwila shitomwaambila mbomweebenaabo akuba “amyoyo ibombu . . . alimwi akuliceesha.” (1 Pita 3:8; Jemusi 1:19) Munookutika camoyo woonse. Na kacikonsheka, amucileeke nshemutocita akubikila maano kushintu shitokwaamba mbomweebenaabo nabi kusenga na inga mwabandika ciindi cimwi. Na kamubona mbomweebenaabo kuba bashicibusa banu kuteshi balwani banu, cilaakumucafwa “kutafwambaana kukalala mumoyo wanu.”—Shikushimikila 7:9.

NSHEENGA MWACITA:

  • Nacibi kwaamba ayi shitokwaambwa tashitomusangalasha, amutolelele kukutika camoyo woonse

  • Amweeleshe kunyumfwishisha shitokwaambwa. Amubikile maano mbobatokwaamba mbomweebenaabo ambolitonyumfwika liswi lyabo

3 AMUCITE KWEELANA AMBOMWANYUMFWANA

BAIBO ILAAMBA AYI: “Kusebensa cankusu nkokuleta mpindu, sombi kwaambabo akutandabala kulapa bukandu.” (Tushimpi 14:23) Tamweelete kweelabo pakusuminishanya shakucita. Mulyeelete kucita nshemwasuminishanya. Nabi teshi cuubu, na mwasebensa cankusu inga mwaswa shibotu. (Tushimpi 10:4) Na mwasebensela pomwi “mulaakucana mpindu inene” kumilimo yanu.—Shikushimikila 4:9.

NSHEENGA MWACITA:

  • Amwaambe isho uliwoonse nsheshi anoocita kwaamba ayi mumane mapensho

  • Na peenda ciindi, munoobona na mucicita nshemwakanyumfwana