Amuye ku shebo

Amuye ku shebo shimwi shiliimo

Amuye pa mitwi iliimo

Bakamboni Bakwe Yehova

Cilenje

Mulakonsha Kusangalala Mumukwashi Wanu

 Lubasu 1

Amushome Lesa kwaamba ayi musangalale mucikwati

Amushome Lesa kwaamba ayi musangalale mucikwati

“Kumatalikilo Lesa wakabalenga musankwa amwanakashi.” —Mateyo 19:4

Yehova * Lesa ngowakatalikisha cikwati. Baibo ilaamba ayi wakapanga mwanakashi “akumupa kumusankwa.” Adamu wakakondwa abuumbi akwaamba ayi: “Ono uyu ncecifuwa ca shifuwa shangu, munyefu wa munyefu wangu.” (Matalikilo 2:22, 23) Alimwi Yehova ucisuni ayi beebene kabasangalala.

Bantu na beebana, balayeeya ayi shintu shoonse shinanobetebo kabotu. Sombi cancine ncakwaamba ayi, nabi musankwa amwanakashi basunene abuumbi balakonsha kuba amapensho. (1 Bene Kolinto 7:28) Mu buloshuwa iyi, muli malembo amu Baibo eenga amucafwa kuba alusangalalo mucikwati amumukwashi.—Kulumbaisha 19:8-11.

 1 MUNOOCITA YEHOVA NSHAMWAAMBILA

BAIBO ILAAMBA AYI: Musankwa ngomutwi wamukwashi.—Bene Efeso5:23.

Nobasankwa, Yehova ulalangila ayi munolama kabotu bakaanu. (1 Pita 3:7) Lesa wakamupa mwanakashi ayi anomucafwa, alimwi ulisuni ayi munomupa bulemu akumusuna. (Matalikilo 2:18) Mulyeelete kusuna bakaanu abuumbi akubikila maano kushintu nshebasuni kwiinda shaanu.—Bene Efeso 5:25-29.

Nomweebetwe, Yehova ulisuni ayi kamulemeka beebaanu alimwi akubacafwa kwaamba ayi bakumanishe mulimo ngobakapekwa. (1 Bene Kolinto 11:3; Bene Efeso 5:33) Munocafwa beebaanu alimwi akubanyumfwila amoyo wanu woonse. (Bene Kolose 3:18) Na mwacita boobo, mulakusangalasha beebanu alimwi a Yehova.—1 Pita 3:1-6.

NSHEENGA MWACITA:

  • Amwipushe mbomweebenaabo nsheenga mwacita kwaamba ayi mube mwanakashi nabi musankwa uli kabotu. Amukutikishe nshatomwaambila, akucitawo comwi

  • Amukalike moyo. Cilaakutola ciindi kwaamba ayi noonse nobilo mushibe mbweenga mwasangalashanya

2 MUNOOBIKILA MAANO SHISUNI MBOMWEEBENAABO

BAIBO ILAAMBA AYI: Mulyeelete kubikila maano ku shintu shisuni mbomweebenaabo. (Bene Filipi 2:3, 4) Kamubabona kuba muntu usuniki mukwiinga Yehova ulisuni basebenshi bakwe kwaamba ayi banooba “ankuumbu ku bantu boonse.” (2 Timoti 2:24) “Maswi abiibi alayasa kumoyo anga ngumupeeni, sombi maswi aamba musongo alashilika.” Aboobo munosala maswi akwaamba. (Tushimpi 12:18) Mushimu wakwe Yehova ulaakumucafwa kuba ba luse alusuno.—Bene Galatiya 5:22, 23; Bene Kolose 4:6.

NSHEENGA MWACITA:

  • Munopaila akusenga lucafwo kwaamba ayi mucikonshe kubandika makani anene ambomweebenaabo

  • Munotaanguna mwayeeyawo kamutana kwaamba nshemusuni

 3 AMUBE AMUYEEYO WOMWI

BAIBO ILAAMBA AYI: Na mweebana, mulaba “mubili womwi.” (Mateyo 19:5) Sombi nshemuyeeya anshemucita shilipusene. Aboobo mulyeelete kwiiya mbweenga mwacatana mumiyeeyo ambomulinyumfwa. (Bene Filipi 2:2) Lucatano lulayandika abuumbi ndyemutosala shakucita. Baibo ilaamba ayi: “Taanguna kwiipusha kootana kuyeeya cakucita.” (Tushimpi 20:18) Munokonkela njiisho sha mu Baibo ndyemutosala shakucita.—Tushimpi 8:32, 33.

NSHEENGA MWACITA:

  • Munokwaambilako mbomweebenaabo nshemusuni alimwi ambomutolinyumfwa

  • Amutaangune kwiipusha mbomweebenaabo kamutana kusala cakucita

^ par. 4 Kweelana amushobo wakutaanguna kulemba Baibo, Yehova ndiina lyakwe Lesa.