Amuye ku shebo

Amuye pa mitwi iliimo

Bakamboni Bakwe Yehova

Amusale mushobo Cilenje

Mulakonsha Kusangalala Mumukwashi Wanu

Na kamusebensesha njiisho sha muBaibo inga mwaba alusangalalo mucikwati alimwi amumukwashi.

Pakutalikila

Mulakonsha kuba alusangalalo mucikwati amumukwashi na kamusebensesha njiisho sha mu Baibo mbuli mboshatondeshekwa mubuloshuwa iyi.

LUBASU 1

Amushome Lesa kwaamba ayi musangalale mucikwati

Na mwasebensesha miipusho yobilo cikwati canu inga cayuma.

LUBASU 2

Amushomeke ku Umwi Amubye

Sa nkutacitabo bulale kweenka kutondesha ayi mulashomeka mucikwati?

LUBASU 3

Mbweenga Mwamanisha Mapensho

Mbomumanisha mapensho mucikwati cilabonesha na cikwati canu nciyumu nabi teshi ciyumu.

LUBASU 4

Mbweenga Mwasebensesha Maali

Ino kushomeka kulacafwa buyani?

LUBASU 5

Mbweenga Mwekala Muluumuno Abeshikamukowa

Inga mwalemeka bashali banu kwakubula kunyonyonganya cikwati canu.

LUBASU 6

Cikwati Mbociba na Mwaba Amwaana

Sa kuba amwaana inga kwayumya bushicibusa bwanu?

LUBASU 7

Mbweenga Mwayiisha Mwanaanu

Kululika teshibo milawo akupa mulandu.

LUBASU 8

Ciindi Ndyekucitika Mapensho

Amucane lucafwo ndomuyandika.

LUBASU 9

Amulambile Yehova pantu pomwi Amukwashi Wanu

Ino inga mwasangalala buyani akulambila kwamumukwashi?