Amuye ku shebo

Amuye ku shebo shimwi shiliimo

Amuye pa mitwi iliimo

Bakamboni Bakwe Yehova

Cilenje

Shikumbulo Kumiipusho ili 10 Bacanike Njobepusha

 MWIIPUSHO 10

Ino Baibo Inga Yancafwa Buyani?

Ino Baibo Inga Yancafwa Buyani?

MULANDU MWIIPUSHO UYU NCOSUNIKI

Baibo ilaamba ayi “Malembo oonse akatanjililwa a Lesa.” (2 Timoti 3:16-NWT) Na ici ncancine, nkokwaamba ayi Baibo inga yakupa butanjilishi mboyandika.

INO INGA WACITA BUYANI?

Yeeya bukalo ubu: Defedi utokweensha motoka kumusena nkwaateshiwo. Shikwangwani shitotondesha ayi apo mpwabete kweelana aciindi ncaeenda teshi mpwaeelete kuba. Defedi wabona kwaamba ayi wasoweka. Cilyeelete kwaamba ayi wakonekela mpwatalinga kweelete kukonekela.

Niwalinga Defedi, ino inga wacita buyani?

IMIKANA AKUYEEYA!

Ulicite nshila shiinji nsheenga wasala:

  1. Kwiipusha mbweenga weenda.

  2. Kusebensesha maapu, na GPS.

  3. Kwiindilisha kweensha, akulangila ayi utoicana nshila kunembo.

Cakutatoonsha nshila ya C inga taimucafwi abuumbi.

Nshila ya B ili kabotu kwiinda yakutaanguna. Mukwiinga maapu na GPS inga kooli ayo palweendo, kukucafwa akukutanjilila palweendo loonse.

Baibo ayalo inga yakucafwa bweenka ubo!

Libuku lyulwa kwiinda mabuku amwi ali oonse inga

  • lyakucafwa na koocite mapensho mubuumi

  • lyakucafwa kwaamba ayi ulishibe omwine akwaamba ayi ucikonshe kuba muntu uli kabotu

  • lyakutondesha mbweenga waba abuumi bubotu kwiindaawo

 KUKUMBULA MIIPUSHO IPENSHA ABUUMBI MUBUUMI

Kuswabo ciindi ndyetwiiya kwaamba, tulepusha miipusho.

  • Ngani wakalenga kuculu?

  • Ino nyeenyenshi shakapangwa anshi?

Mukuya kwaciindi tulatalika kwiipusha miipusho pashintu shicitika mucishi.

  • Ino ngumulandunshi shintu shibiibi shilacitika?

  • Ino ngumulandunshi bantu balafwa?

Ino na shikumbulo shilacanika mu Baibo kuswabo kale kale?

Bantu baanji balaamba ayi Baibo iliswitebo tulabi, alimwi ayi njakale kale, na ayi ilishupite kwinyumfwisha. Sa ncancine Baibo njoicite lipenshi, na bantu mbobaalilwa kwinyumfwishisha? Sa inga caba ayi bakabecekwa?

Kucakubonenaako, bantu balayeeya ayi Baibo ilaamba ayi Lesa ngoweendelesha cishi. Sombi inga caba buyani ubo? Mukwiinga cishi citobicilaakobo! Ciliswitebo kupenga alimwi abuumba, malwashi alimwi alufu, bukandu amapensho. Sa Lesa shilusuno inga walengesha shintu mbuli sheeshi?

Sa inga mwasuna kushiba cikumbulo? Baibo nshoyaamba pawoyo weendelesha cishi inga shamukankamika!

Mpashi wabona kwaamba ayi makani aambwa mubuloshuwa iyi aswa muBaibo. Bakamboni Bakwe Yehova balishinishite ayi Baibo ilapa butanjilishi bushomeka. Mukwiinga “Yakatanjililwa aLesa alimwi lilacafwa mukwiisha, kukasha shilubo, kululika shitaluleme amukupa milasho iyandika mukwikala buumi bululeme.” (2 Timoti 3:16, 17 NWT) Inga cakucafwa na wacana ciindi akwiibelenga cakukalikana libuku ili lyakalembwa kale kale—sombi licafwa amushinku shino!