Amuye ku shebo

Amuye ku shebo shimwi shiliimo

Amuye pa mitwi iliimo

Bakamboni Bakwe Yehova

Cilenje

Makani Abotu Kuswa Kuli Lesa!

 CIIYO 15

Nceebo Nshi Mulyeelete Kutolelela Kwiiya Shakwe Yehova?

Nceebo Nshi Mulyeelete Kutolelela Kwiiya Shakwe Yehova?

1. Ino kutolelela kwiiya Baibo inga kwamucafwa buyani?

Cakutatonsha, nshomweeya mu Baibo kusebensesha kabuku aka shilyeelete shamucafwa kwaamba ayi lusuno lwanu kuli Yehova luyume. Mulyeelete kutolelela kucita nshenga shamucafwa kwaamba ayi lusuno ulo luyumineeko. (1 Pita 2:2) Na mwatolelela kusena pafwafwi a Lesa kwiinda mu kwiiya Maswi akwe ndyeshi mukabe abuumi butamaani.—Amubelenge Joni 17:3; Juda 21.

Ndi mutoya cishibilaako ashimwi shakwe Lesa, lushomo lwanu lulaakunoya ciyuma. Lushomo lulaakumucafwa kusangalasha Lesa. (Bene Ebulu 11:1, 6) Alimwi lulaakumucafwa kusanduka kwaamba ayi bukaalo bwanu bukabe kabotu.—Amubelenge Milimo ya Batumwi 3:19.

2. Ino nshomwiiya pali Lesa inga shacafwa buyani bamwi?

Inga mwaba bashicibusa bancinencine bakwe Yehova

Kweelana ambotwakalengwa, soonse tulanyumfwa kabotu kwaamba pa makani abotu, aboobo inga mwayanda kwaambilako bamwi nshomweeya. Ndi mutotolelela kwiiya Baibo, mulaakwiiya bwa kusebensesha Baibo kupandulula makani abotu alushomo lwanu muli Yehova.—Amubelenge Bene Loma 10:13-15.

Bantu baanji balatalikila ku beshikamukowa a babyabo kwiisha makani abotu. Ono munolilama kwaamba ayi mutabakalashi. Mu ciindi cakubaambila ayi bupailishi bwabo mbwa bubeshi, amubaambilebo pa shintu Lesa nshaashomesha. Alimwi, mulyeelete kwiibaluka ayi bantu balakondeleshekwa abuumbi na kamulibombya kwiinda nsho mutobaambila.—Amubelenge 2 Timoti 2:24, 25.

3. Inga mwaba a coolwe cakuba baani kuli Lesa?

Kwiiya Maswi akwe Lesa inga kwamucafwa kununguluka ku mushimu. Muciindi, Yehova ulaakumusuna abuumbi. Aboobo, mulaakuba beshikamukowa bakwe Lesa.—Amubelenge 2 Bene Kolinto 6:18.

 4. Ino inga mwacita buyani kwaamba ayi munooya cikula ku mushimu?

Inga mwaya cikula ku mushimu na mwatolelela kwiiya Maswi akwe Lesa. (Bene Ebulu 5:13, 14) Mukaambile Bakamboni bakwe Yehova kumwiisha Baibo kusebensesha libuku lya Ino Ncinzi Cini Bbaibbele Ncoliyiisya? Na mukeeye shiinji mu Maswi akwe Lesa, bukaalo bwanu bulaakubotelaako.—Amubelenge Kulumbaisha 1:1-3; 73:27, 28.

Makani abotu alaswa kuli Yehova, Lesa usangalete. Inga mwasena pafwafwi anguwe kwiinda mu kusena pafwafwi ku bantu bakwe. (Bene Ebulu 10:24, 25) Ndi mutotolelela kweelesha cankusu kusangalasha Yehova, mulaakulicanina buumi bwancinencine, ee buumi butamaani. Ncakwiila, cintu cibotu ncenga mwaciita mu bukaalo bwanu nkusena pafwafwi a Lesa.—Amubelenge 1 Timoti 1:11; 6:19.