Amuye ku shebo

Amuye pa mitwi iliimo

Bakamboni Bakwe Yehova

Amusale mushobo Cilenje

 CIIYO 7

Ino Mabungano Esu Alacitwa Buyani?

Ino Mabungano Esu Alacitwa Buyani?

New Zealand

Japan

Uganda

Lithuania

Beneklistu bakutaanguna bakalinga kwiimba nyimbo, kupaila, alimwi akubelenga Malembo akubandikishanya mumabungano abo. Tabakalinga kubikaamo shamilawo ya bantu nabi paniini sobwe. (1 Bene Kolinto 14:26) Aswebo mbotucita kumabungano esu.

Nshetwiiya shilaswa muBaibo alimwi shilatucafwa. Pasondo, libungano lyomwi alyomwi balabungana kukutika kulikani lya Baibo lya mamineti ali 30. Likani ili lilaamba pa Malembo atucafwa mubuumi bwesu munshiku shino. Soonse tulayuminishikwa kukonkela mwaambi ndyatobelenga Baibo. Pesule lya likani, kulaba Ciiyo ca Ngazi Yamulindizi,” cicitwa muliwoola lyomwi alimwi uli woonse wesa mukubungana inga wakumbulawo. Ciiyo ici cilatucafwa kukonkela Baibo nshoiisha mubukaalo bwesu. Tuleeya makani omwi pacishi coonse mumabungano aiinda ku 110,000.

Tulacafwikwa kuba bantu bacishi kwiisha. Tulicite kubungana akumwi kweshi kubaako mukati kansondo kwiitwa ayi Buumi bwa Bwineklistu Alimwi Anciito Yesu, kusebensesha makani aswa muKabuku Kamabungano aBuumi bwa Bwineklistu Alimwi Anciito Yesu ka mweenshi amweenshi. Lubasu lwakutaanguna, Buboni Bucanika Mumaswi akwe Lesa, lulatucafwa kushiba kabotu makani atoocanika mumbasu shakubelenga Baibo shansondo iyo. Kuboolawo, ndubasu lwa Amwiiye Nsheenga Mwacita Muncito Yakushimikila. Lubasu ulu lulaba ashitondesho sha mbweenga twaiisha bamwi Baibo. Shikululika ulaamba nshabona ayi tulyeelete kusebenselawo kwaamba ayi tuye panembo mukubelenga alimwi akwiisha kabotu. (1 Timoti 4:13) Kumamanino, tulaba a lubasu lwa Buumi bwa Bwineklistu, lutucafwa kwiiya mbweenga twasebensesha njiisho shamu Baibo mubuumi bwesu bwa bushiku abushiku. Ici cilabikaawo alubasu lwa kwiipusha miipusho alimwi ashikumbulo lutucafwa kwinyumfwisha kabotu Baibo.

Na mukese kumabungano esu, mulaakwiiya shintu shibotu kuswa muBaibo sheshi shikamusangalashe.—Isaya 54:13.

  • Ino mulaakwiiya nshi kumabungano a Bakamboni Bakwe Yehova?

  • Nkubungana kuli nkweenga mwasuna kucanikaako pamabungano ngotwaambawo?