Amuye ku shebo

Amuye ku shebo shimwi shiliimo

Amuye pa mitwi iliimo

Bakamboni Bakwe Yehova

Cilenje

Ino Mbaani Batoocita Kuyanda Kwakwe Yehova Munshiku Shino?

 CIIYO 23

Ino Mabuku Esu Alalembwa Buyani Alimwi Akusansululwa?

Ino Mabuku Esu Alalembwa Buyani Alimwi Akusansululwa?

Dipatimenti ya Beshikulemba mabuku, ku U.S.A.

South Korea

Armenia

Burundi

Sri Lanka

Kwaamba ayi tucite kabotu incito yakushimikila “makani abotu” “kubantu bamucishi capanshi, kumishobo yoonse, kumilaka yoonse alimwi akumikowa yoonse,” tulalemba mabuku mumishobo iinda ku 750. (Ciyubululo 14:6) Ino tulasebensa buyani ncito iyi inene bobulya? Tulicite beshikulemba makani acanika mumabuku esu bali mushishi shipusenepusene, alimwi alikoto lya beshikusansulula-boonse aba Mbakamboni Bakwe Yehova.

Makani oonse alalembwa muciSungu. Likoto Litanjilila ndyeli tanjilila Dipatimenti Yeshikulemba makani amumabuku esu kumaofesi esu anene. Dipatimenti iyi njoitanjilila ncito yabeshikulemba basebensela kumaofesi anene alimwi akumaofesi amisampi imwi. Kuba abeshikulemba baswa kumisena ipusenepusene cilatucafwa kulemba makani acafwa bantu bacite milawo ipusenepusene, aboobo mabuku esu alacafwa bantu bamushishi shiinji.

Makani alatumwa kubeshikusansulula. Na makani alembwa, kuli beshikwiindulukaamo kubona kwaamba ayi alikabotu, pesule kwiinda mukusebensesha kompyuta makani ayo alatumwa kubeshikusansulula mushishi shipusenepusene, abo beshikwasansulula, kwiindaamo, alimwi akwabelengaamo kwaamba ayi bashinishe. Ndyebatosansulula makani, balabelengaamo kushikila makani ayo anyumfwika kabotu kabotu. Balasala “maswi eelete alushinisho” asansulula kabotu makani atokwaambwa muciSungu.—Shikushimikila 12:10.

Makompyuta alatucafwa kusebensa cakufwambaana. Kompyuta taikoonshi kusebensa mbuli mbobasebensa bantu balemba alimwi abeshikusansulula. Nacibi boobo, nciito njobasebensa beshikulemba alimwi abeshikusansulula ilacitwa cakufwambaana kwiinda mukusebensesha mabuku eshi kusansulula maswi pakompyuta, alimwi amapulogilamu amwi eshi kucafwa kulangoola makani. Bakamboni Bakwe Yehova bakalipangila pulogilamu njobeeta ayi Multilanguage Electronic Publishing System (MEPS), njobasebensesha kusansulula mishobo iinji akubikaamo shikope kwaamba ayi makani akapulintwe.

Ino ngumulandunshi tulasansulula mabuku esu nabi mumishobo yaambwa abantu baniinibo? Mukwiinga Yehova ulisuni kwaamba ayi “bantu boonse bakapulushikwe akwishiba shalushinisho.”—1 Timoti 2:3, 4.

  • Ino mabuku esu alalembwa buyani?

  • Ino ngumulandunshi tulasansulula mabuku esu mumishobo iinji?