Amuye ku shebo

Amuye pa mitwi iliimo

Bakamboni Bakwe Yehova

Amusale mushobo Cilenje

 CIIYO 15

Ino Bamanene Balacafwa Buyani Libungano?

Ino Bamanene Balacafwa Buyani Libungano?

Finland

Kwiisha

Bweembeshi

Kushimikila

Taakuwo Bamanene balipilwa maali mulibunga lyesu. Muciindi cakucita boobo, tulacita bweenka mbocakalinga ciindi libungano lya Bwineklistu ndilyakatalika, tulicite bamanene basalwa kwaamba ayi ‘Beembele kabotu libungano lyakwe Lesa.’ (Milimo ya Batumwi 20:28) Bamanene aba mbamakwesu bayumu lwakumushimu batanjilila akweembela libungano ‘kuteshi cakukakatishikwa, sombi cakukondwa kweelana akuyanda kwakwe Lesa; kuteshi ayi bacane mpindu, sombi cakulibenga.’ (1 Pita 5:1-3) Ino nincito nshi nshebatucitila?

Balatulama akutushitilisha. Bamanene balatanjilila alimwi akushitilisha libungano lwakumushimu. Mukwiinga balicishi ayi Lesa ngowakabapa ncito iyi iyandika, tabalyatilili bantu bakwe Lesa, sombi balabacafwa kwaamba ayi banoosangalala. (2 Bene Kolinto 1:24) Bweenka mbuli mweembeshi mubotu mbwaalama mbelele shakwe yomwi ayomwi, abalo bamanene balelesha kushiba uli woonse mulibungano.—Tushimpi 27:23.

Balatwiisha mbweenga twacita kuyanda kwakwe Lesa. Nsondo ansondo, bamanene balatutanjilila kumabungano kwaamba ayi bayumye lushomo lwesu. (Milimo ya Batumwi 15:32) Basankwa bashomeka aba balatutanjilila muncito yakushimikila, kusebensa andiswe akutwiisha nshila shipusenepusene shakushimikila.

Balayuminisha womwi awomwi mulibungano. Kwaamba ayi batucafwe kuyumya bushicibusa bwesu aLesa, bamanene inga batufwakashila mumaanda esu na kubandika andiswe paŊanda ya Bwaami kwaamba ayi batucafwe akutuyumya kwiinda mukusebensesha Malembo.—Jemusi 5:14, 15.

Bamanene tabasebensibo ncito sha mulibungano, sombi baanji balasebensa ancito shakumubili alimwi balicite mikuli ya mumukwashi njobeelete kusebensa. Tulyeelete kubapa bulemu bamakwesu aba basebensa cankusu.—1 Bene Tesalonika 5:12, 13.

  • Ino bamanene balicite ncito nshi mulibungano?

  • Ino bamanene balatondesha buyani kwaamba ayi balabikila maano kuli womwi awomwi mulibungano?