Amuye ku shebo

Amuye pa mitwi iliimo

Bakamboni Bakwe Yehova

Amusale mushobo Cilenje

 CIIYO 6

Ino Kubungana Pantu Pomwi Abeneklistunyineesu Kulacafwa Buyani?

Ino Kubungana Pantu Pomwi Abeneklistunyineesu Kulacafwa Buyani?

Madagascar

Norway

Lebanon

Italy

Tulaya kumabungano lyoonse nabi kwaamba ayi tuleenda mishinso ilaamfu munshila shishupite nabi na kwatontola abuumbi cimwi ciindi nabi kakuli mfula. Ino ngumulandunshi Bakamboni Bakwe Yehova balaya kumabungano nabi kwaamba ayi balicite mapensho nabi kulema?

Mabungano alatusangalasha. Paulo ndyaakalinga kwaamba sha baabo mbotubungana abo, wakalemba ayi: “Katuyeeya bamakwesu.” (Bene Ebulu 10:24) Aya maswi alasansulula ayi tulyeelete kubashiba kabotu abo mbotubunganaabo. Aboobo Paulo wakalinga kutuyuminisha ayi tulyeelete kubikila maano kubamakwesu. Na twabeshiba kabotu bamakwesu alimwi amikwashi yabo, ndyeenga twashiba ayi anu bamwi bakakoma masunko aswebo cimwi ciindi ngotucana, ici inga calengesha ayi aswebo twiindilishe kuyuma.

Mabungano alayumya bushicibusa bwesu. Bamakwesu mbotubunganabo mbeshicibusa besu mbotusuni kuswa panshi lya moyo, teshi bantubo mbotushibeneabo capalaale. Cimwi ciindi tulasekanaabo. Ino mbubotunshi mbweenga twacana na katucita boobo? Kuba pomwi a Beneklistunyineesu, kulalengesha ayi tunobabikilaako maano alimwi ici cilayumya lusuno lwesu. Na bamakwesu baba alipenshi tulabacafwa mukwiinga mbamakwesu bancinencine. (Tushimpi 17:17) Kuba pantu pomwi abamakwesu kulatondesha ayi “tulabikilana maano.”—1 Bene Kolinto12:25, 26, NWT.

Twamusenga kwaamba ayi munosala beshicibusa bacita kuyanda kwakwe Lesa. Beshicibusa abo inga mwabacana mumabungano a Bakamboni Bakwe Yehova. Mutasuminishi cintu cili coonse kumukasha kusa mukubungana andiswe.

  • Ino ngumulandunshi ncocibetele cibotu kusa kumabungano?

  • Ino ndilili ndyeenga mwasuna kusa kumabungano esu akushiba baabo mbotubunganaabo?