Canada

Batooshimikila kuŋanda aŋanda

Ciiyo ca Baibo

Ciiyo capalweesu

Liswi lyakwaamba ayi “painiya” liinji lilaamba baabo bayandoola misena ipya akucalula nshila yakwaamba ayi bamwi bakonkele. Yesu wakalinga mbuli painiya, wakatumwa pacishi kusa mukusebensa ncito ipa buumi alimwi akucalula nshila yalupulusho. (Mateyo 20:28) Munshiku shino, bashikwiiya bakwe balakonkela cakubonenaako cakwe Yesu kwiinda mukusebensa ciindi cilaamfu kucafwa bamwi kuba bashikwiiya. (Mateyo 28:19, 20) Bamwi balacita ncito njotwiita ayi incito ya bupainiya.

Painiya ngumuntu ushimikila ciindi coonse. Boonse Bakamboni bakwe Yehova balashimikila makani abotu. Ono sombi, kuli bamwi boobya shintu mubuumi kwaamba ayi banosebensa mbuli bapainiya baciindi coonse, balasebensa mawoola ali 70 mweenshi uli woonse. Kwaamba ayi bacite boobu, balaceesha ncito shakumubili. Bamwi balasalwa kwaamba ayi basebense mbuli bapainiya balibetele kumisena kutoyandika beshikushimikila sha Bwaami baanji. Balasebensa mawoola ashika ku 130 na kwiindaawo, mweenshi uli woonse. Bapainiya tababikili maano kukulangoola shintu shiinji shakumubili mubuumi bwabo, balashoma ayi Yehova ulaakubacafwa kucana nshebasuniki mubuumi. (Mateyo 6:31-33; 1 Timoti 6:6-8) Abo batacikoonshi kusebensa ncito ya ciindi coonse, inga basebensa bupainiya bwakucafwilisha bwa mawoola ali 30 na 50 pamweenshi.

Kuba alusuno pali Lesa abantu ncocilengesha muntu kutalika ncito yabupainiya. Bweenka mbuli Yesu, aswebo tulabona bantu baanji muciindi cino basuni kushiba pali Lesa akuyanda kwakwe. (Maako 6:34) Sombi tulicite lushibo lweenga lwabacafwa pacecino ciindi, akuba abulindilishi bwakunembo. Kuba alusuno kubantu nkokulengesha bapainiya kusebensesha ciindi ankusu shabo muncito yakushimikila makani abotu. (Mateyo 22:39; 1 Tesalonika 2:8) Kwiisha bamwi makani abotu kulacafwa bapainiya kuba alushomo abushicibusa buyumu aLesa alimwi alusangalalo lwancinencine.—Milimo ya Batumwi 20:35.

  • Ino painiya ngaani?

  • Ino nciinshi ciyuminisha bamwi kucita bupainiya bwaciindi coonse?