Amuye ku shebo

Amuye ku shebo shimwi shiliimo

Amuye pa mitwi iliimo

Bakamboni Bakwe Yehova

Cilenje

Ino Mbaani Batoocita Kuyanda Kwakwe Yehova Munshiku Shino?

 CIIYO 1

Ino Bakamboni Bakwe Yehova Mbantu Bamushobo Nshi?

Ino Bakamboni Bakwe Yehova Mbantu Bamushobo Nshi?

Denmark

Taiwan

Venezuela

India

Mbongaye Bakamboni Bakwe Yehova mbomushi? Mpashi bamwi mbantu mbomubambenaabo, muleeyabo kucikolo, kusebensabo kuncito. Na mpashi twakabandikawo kale andimwe Baibo. Ino ndiswe baani, alimwi ino ngumulandunshi tulashimikila bantu boonse nshotushoma?

Tuli bantubo. Tulaswa mubukalo bupusenepusene. Sobamwi twakalinga kupaila kubupailishi bumwi, alimwi bamwi tabakalinga kushoma Lesa. Sombi katutana kuba Bakamboni, soonse twakataanguna kwiiya njiisho shamu Baibo camoyo woonse. (Milimo ya Batumwi 17:11) Twakashoma nshetwakalinga kwiiya, akulyaaba sobene kwaamba ayi tunopaila Yehova.

Nshetwiiya muBaibo shilatucafwa. Bweenka mbuli muntu uli woonse, aswebo tulicite mapensho alimwi ashilubo shesu sobeene. Sombi catucafwa abuumbi mubuumi bwesu nkweelesha cankusu kukonkela nshetwiiya muBaibo. (Kulumbaisha 128:1, 2) Ngomulandu womwi ulengesha ayi tunokwiishaako bamwi makani abotu ngotwiiya muBaibo.

Tulakonkela Lesa nshatwiisha. Nshetwiiya muBaibo shilatucafwa kuba bantu babotu, kulemeka bamwi, kushomeka alimwi ankuumbu. Shilalengesha ayi tube bantu babotu myoyo, basuni bamwi, bacafwana mumukowa alimwi bacite miibo ibotu. Mukwiinga tulashoma ayi Lesa “taasalululi,” tulabona bamakwesu mucishi coonse ayi ngumukowa wesu alimwi akwaamba ayi swebo soonse tulibashikamukowa. Tatupatite bantu bamishobo imwi na abo baswa kushishi shimwi nacibi kwaamba ayi tuli bantubo, libunga lyesu lililibetele.—Milimo 4:13; 10:34, 35.

  • Ino Bakamboni Bakwe Yehova mbantubo munshila nshi?

  • Nshintunshi shibotu Bakamboni nshobeeya kuswa muBaibo?