Amuye ku shebo

Amuye ku shebo shimwi shiliimo

Amuye pa mitwi iliimo

Bakamboni Bakwe Yehova

Cilenje

Ino Mbaani Batoocita Kuyanda Kwakwe Yehova Munshiku Shino?

 CIIYO 16

Ino Basebenshi Bacafwilisha Balasebensa ncito sha Buyani?

Ino Basebenshi Bacafwilisha Balasebensa ncito sha Buyani?

Myanmar

Lubasu lwa pakubungana

Kabunga kancito

Batobotesha paŊanda ya Bwaami

Baibo ilaamba ayi ‘bamanene abasebenshi bacafwilisha,’ mbeneklistu bapekwa ncito mulibungano. (Bene Filipi 1:1) Mumabungano aanji muli bamanene abasebenshi bacafwilisha baanji. Ino basebenshi bacafwilisha balasebensa ncito sha buyani?

Balacafwa likoto lya bamanene. Basebenshi bacafwilisha balabikila maano shintu shakumushimu, balashomeka, alimwi mbasankwa basebensa kabotu, bamwi mbacanike lyalo bamwi mbacinene. Balasebensa ncito shiyandika shicitwa lyoonse kulibungano asheesho sheelete kusebensekwa cankusu. Ici cilacafwa bamanene kwaamba ayi babikile maano kuncito shiyandika mbuli kwiisha abweembeshi.

Balasebensa ncito shicafwa. Basebenshi bacafwilisha bamwi balapekwa ncito yakutambula bantu besa kumabungano. Bamwi balasebensela kushakwaambilaamo, bamwi kumabuku, bamwi kubona shamaakaunti alibungano, kwaabila bamwi mulibungano mbasu shakushimikilaako. Alimwi balacafwa akubamba Ŋanda ya Bwaami. Cimwi ciindi bamanene inga basenga basebenshi bacafwilisha kupa lucafwo kubamakwesu bacinene. Kusebensa calusuno ncito ili yoonse njobapekwa kulalengesha ayi bantu banoobapa bulemu mulibungano.—1 Timoti 3: 13.

Balicite cakubonenaako cibotu mbuli basankwa Bacineklistu. Miibo ibotu ya bwineklistu njoicafwa kwaamba ayi basankwa aba beelele kusebensa mbuli basebenshi bacafwilisha. Na bapekwa lubasu lwa kwiisha kumabungano, balayumya lushomo lwesu. Kwiinda mucikoshanyo cabo cibotu muncito yakushimikila, balatucafwa kuba bayumu. Mukwiinga balanyumfwila bamanene, ici cilalengesha kwaamba ayi pabe lucatano alusangalalo. (Bene Efeso 4:16) Mukuya kwaciindi abalo inga beelela kuba bamanene.

  • Ino basebenshi bacafwilisha mbasankwa balibuyani?

  • Ino basebenshi, balacafwa buyani libungano kwaamba ayi linokweenda kabotu?