Atwiiye pa musankwa wakapulusha bashimishaabo. Bashimishaabo musankwa uyu wakalinga ngu mutumwi Paulo. Tatumushi liina musankwa uyu, sombi tulicishi ayi wakacita cintu cimwi kwakubula boowa. Sa ulisuni kushiba ncakacita?—

Paulo wakalinga mujele ku Jelusalemu. Wakaangwa pamulandu wakushimikila pali Yesu. Bantu bamwi babiibi bakalinga kumupatite Paulo, aboobo bakapangana ayi bamucaaye. Bakaamba ayi: ‘Atwaambile mutangilishi wa bashilumamba kwaamba ayi amulete Paulo ku Koti. Tulaakuyuba mweela mwa nshila akumucaya aakunokwiinda!’

Mwiicwa wakwe Paulo wakaambila Paulo alimwi amunene wa bashilumamba sha bantu babiibi bakalinga kusuni kumucaya

Mwiicwa wakwe Paulo wakaanyumfwa makani aya. Ino utoocita buyani? Wakaya kujele akumwaambila Paulo. Peenkapo, Paulo wakamwaambila ayi aye akaambile munene wa bashilumamba makani aya. Sa utooyeeya ayi cakalinga cuubu mwiicwa wakwe Paulo kwaambila munene wa bashilumamba?— Sobwe, mukwiinga munene wa bashilumamba wakalinga muntu upekwa bulemu. Sombi mwiicwa wakwe Paulo taakwe kuba aboowa kwaamba amunene wa bashilumamba.

Munene wa bashilumamba wakashiba cakucita. Wakabwesa bashilumamba bashika kufwaafwi a 500 ayi bashitilishe Paulo! Wakabaambila ayi bamushindikile Paulo kuSisaliya mashiku eenka ayo. Sa Paulo wakapulushikwa?— Ee, Bantu babiibi balya tabakwe kumucaya! Nshobakapangana tashikwe kusebensa.

Ino inga weeya nshi kumusankwa uyu?— Mbuli mwiicwa wakwe Paulo awebo toeelete kuba aboowa. Na katwaambila bamwi pali Yehova tatweelete kuba aboowa. Sa awebo ulaakutolelela kwaamba pali Yehova cakubula aboowa?— Na wacita boobo, inga wapulushako bamwi.

BELENGA MUBAIBO YAKO

  • Milimo ya Batumwi 23:12-24

  • Mateyo 24:14; 28:18-20

  • 1 Timoti 4:16