Sa kuli bakakwaambilawo kale bushishi?— * Baibo ilaamba pa bushishi bulibetele bwiitwa ayi ‘bushishi bwakwe Lesa.’ Bushishi ubu bulicindeme mukwiinga bulaswa kuli Lesa. Alimwi buletwa ayi mbushishi mukwiinga bantu tabakalinga kubushi. Nabi baanjelo bakalinga kusuni kushiba bushishi ubu. Sa ulisuni kushiba bushishi ubu?—

Ino utoyeeya ayi baanjelo bakalinga kusuni kushiba nshi?

Kale kale, Lesa wakalenga bantu bakutaanguna musankwa amwanakashi. Meena abo akalinga Adamu a Efa. Lesa wakabapa musena ubotu wakalinga kwiitwa ayi muunda wa Edeni. Nibakanyumfwila Lesa, balo abana babo nakwiinga bakalenga cishi coonse kuba paladaiso kweelana a Edeni mboyakalinga. Alimwi nakwiinga bakekala mu paladaiso kwamuyayaya. Ono sa utokwibaluka Adamu aEfa ncebakacita?—

Adamu aEfa tabakwe kunyumfwila Lesa, ici ncecakalengesha ayi tutabi mu paladaisi. Sombi Lesa wakaamba ayi ulaakubotesha cishi coonse, bantu teshi bakanoofwawo alimwi balaakuba alusangalalo. Ino ulaakucita buyani ubo? Kwaciindi cilaamfu, bantu tabakalinga kucishi. Mukwiinga bwakalinga mbushishi.

Yesu ndyakesa pacishi, wakayiisha bantu shintu shiinji pabushishi ubu. Wakaamba ayi bushishi ubu bwakalinga kwaamba pa Bwaami bwakwe Lesa. Yesu wakayiisha bantu kupailila Bwaami ubu ayi bwise. Bulaakulengesha cishi kuba paladaisi.

Sa wakondwa kushiba bushishi ubu?— Ono shiba kwaamba ayi banyumfwila Yehova beenkabo mbeshi bakekale mu paladaisi. Baibo ilatwaambila pa basankwa abanakashi baanji bakanyumfwila Lesa. Sa inga wasuna kwiiya pali mbabo?— Atwiiye pa bamwi ba baabo ambweenga twabakosha.

BELENGA MUBAIBO YAKO

  • Maako 4:11

  • 1 Pita 1:12

  • Matalikilo 1:26-28; 2:8, 9; 3:6, 23

  • Mateyo 6:9, 10

  • Kulumbaisha 37:11, 29

^ par. 3 Mushiiyo shoonse, munanocana citondesho ici (—) kunembo lya miipusho imwi. Ici cilatondesha ayi mulyeelete kwiimikana kwaamba ayi mwanaanu akumbuleewo.