Amuye ku shebo

Amuye ku shebo shimwi shiliimo

Bakamboni Bakwe Yehova

Cilenje

Ma Magazini—Watchtower a Awake!

Ma magazini esu mucanika makani amu Baibo nkwaali enga mwakopolola mu mishobo kwiinda 150. Watchtower ilaamba pa shintu shitocitika mu cishi kweelana abulaluki bucanika mu Baibo. Ilayuminisha bantu kwiinda mu makani abotu aamba sha Bwaami Bwakwe Lesa a kubacafwa kushoma muli Yesu Klistu. Awake! ilaamba nshenga twaciita nditutopenga cino ciindi alimwi ilatucafwa kushinisha nshashomeka Mulengi ayi mu cishi cipya mulaakuba luumuno a kufunwa.

 

Cabica. Pacecino ciindi taapuwo shebo pa lubasu ulu lwa Intaneti mu mu mushobo uyu.

Shebo moshili mu mushobo uyu pa mapeji aya: