Amuye ku shebo

Amuye ku shebo shimwi shiliimo

Amuye pa mitwi iliimo

Bakamboni Bakwe Yehova

Cilenje

Buumi bwa Bwineklistu Alimwi Anciito Yesu  |  September 2017

 BUUMI BWA BWINEKLISTU

Ino Nceebonshi Mulabikila Maano Kulambila Kusalalite?

Ino Nceebonshi Mulabikila Maano Kulambila Kusalalite?

BaJuda bakalinga mubusha bakayuminishikwa acili anga nciloto ca tempele Esekelo ncakabona mukwiinga cakabapa kuba akulangila ayi kulambila kusalalite kulaakubooshekwa alimwi. Munshiku shino shakweelaako, kulambila kusalalite ‘kwasumpulwa kwiinda tulundu tumwi toonse,’ alimwi tuli bomwi babaabo batokuwuumukila nkuko. (Isa. 2:2) Sa liinji mulayeeyawo pacoolwe cakushiba akusebensela Yehova?

SHOOLWE SHA KULAMBILA KUSALALITE:

  • Shakulya shakumushimu shiinji shikumbula miipusho ipensha bantu mubuumi, njiisho shicafwa nsheenga twakonkela abulindilishi bwancine.—Isa. 48:17, 18; 65:13; Loma. 15:4

  • Bashominyineesu bacite lusuno nsengwe yoonse.—Kulu. 133:1; Joni 13:35

  • Coolwe cakusebensela pomwi aYehova muncito ileta lusangalalo lwancine.—Milimo. 20:35; 1 Koli. 3:9

  • “Luumuno lwakwe Lesa” lutuyuminisha ciindi camapensho.—Fili. 4:6, 7

  • Njelacaamba isalalite.—2 Timo. 1:3

  • ‘Bushicibusa bubotu aYehova.’—Kulu. 25:14

Ino inga ndatondesha buyani ayi ndalumba kulambila kusalalite?