Amuye ku shebo

Amuye pa mitwi iliimo

Bakamboni Bakwe Yehova

Amusale mushobo Cilenje

 BUUMI BWA BWINEKLISTU

Mbweenga Mweeya Malembo Cakubikila Maano

Mbweenga Mweeya Malembo Cakubikila Maano

Sa mulisuni kuba muntu ushomeka mbuli Danyelo na mwacana meelesho? Danyelo wakasebensa cankusu kwiiya Maswi akwe Lesa, kwilikaawo abushinshimi buyumu. (Da. 9:2) Kwiiya Baibo cakubikila maano inga kwamucafwa kwiindilisha kushomeka. Munshila nshi? Inga kwayumya lushomo lwanu mushishomesho shakwe Yehova. (Jos. 23:14) Inga kwayumya lusuno lwanu pali Lesa, ceenga camucafwa kucita shibotu. (Kulu. 97:10) Ono ino inga mwatalika buyani? Amubone nsheenga mwaciita shitokonkelaawo.

  • Ino ngamakani nshi ngeenga ndeeya? Mulongo ubotu wakwiiya uleelikaawo kulibambila mabungano. Inga mweeya shiinji kuswa kukubelenga Baibo kwansondo ansondo na kamutola ciindi kulangoola makani ngomutana kunyumfwisha. Kwiilikaawo, bamwi balasala kwiiya shiinji pamakani abushinshimi bwamu Baibo, mbasu shipusene pusene sha shisepo sha mushimu wakwe Lesa, lweendo lwabumishonali lwa mutumwi Paulo, nambi shintu Yehova nshaakalenga. Na kuli mwiipusho wamu Baibo ngomwayeeya bushiku ubo, inga mwaulemba kwaamba ayi mukacane cikumbulo ciindi ndyeshi mukanoocita ciiyo.

  • Ino nkuli nkweenga ndacana makani? Kwaamba ayi mubone nsheenga mwasala, amweebele vidyo icite mutwi utokwaamba ayi Nsheenga Twasebensesha Kulangoola Buboni Bwakumushimu. Kwaamba ayi mubone na mutoonunguluka, amulangoole akwiiya shinyama shimikaninaako malelo ashishi shilembetwe mu Danyelo capita 7.

  • Ino ndyeelete kutola ciindi cilaamfu buyani kwiiya? Tulyeelete kunokwiiya lyoonse kwaamba ayi tube bayumu lwakumushimu. Na kacisuniki inga mwatalika akwiiya ciindi ciniini, lyalo inga mwanungaako mukuya kwaciindi. Kwiiya Maswi akwe Lesa kuli anga nkulangoola buboni bushisitwe; na mwacana buboni buunji muleendilisha kulangoola bumwi! (Tu. 2:3-6) Lusuno lwanu lwakwiiya Maswi akwe Lesa lulaakuya panembo aboobo kubelenga Baibo lyoonse kulaakuba lubasu lwa buumi bwanu.—1 Pita 2:2.

INO SHINYAMA SHAAMBWA PA DANYELO CAPITA 7 SHILEMIKANINAAKO NSHI?

  • Da 7:4

  • Da 7:5

  • Da 7:6

  • Da 7:7

MWIIPUSHO UMWI:

Ino lilembo lyakwe Danyelo 7:8, 24 lyakakumanishikwa buyani?

NSHEESHI MUKEEYE LWEENDO LUTOOSA:

Ino shinyama shilembetwe pa Ciyubululo capita 13 shilemikaninaako nshi?