NGAZI YAMULINDIZI

Mwiipusho: Ino shikupa cipo munene mububumbo boonse ngaani?

Lilembo: Jak. 1:​17

Amwaabile: Magazini iyi itootucafwa kulumba pacipo cibotu kwiindaawo cakaswa kuli Lesa.

AMWIISHE CANCINE

Mwiipusho: Ino Lesa ngaani liina?

Lilembo: Kulu. 83:⁠18

Cancine: Liina lyakwe Lesa ngu Yehova.

MULAKONSHA KUSANGALALA MUMUKWASHI WANU

Nsheenga mwaamba pakutalika: Tutotondesha kavidyo kafwiifwi aka. [Amutondeshe vidyo ya Mulakonsha Kusangalala Mumukwashi Wanu.]

Amwaabile: Na inga mwasuna kubelenga buloshuwa yaambwa mukavidyo aka, Inga ndamupa na kumutondesha mbweenga mwaikopolola pa webusaiti yesu.

AMULEMBE NSHEENGA MWAAMBA MUMASWI ANU.

Amulibambile nsheenga mwaamba mumaswi anu kwiinda mukusebensesha shakubonenaako shatondeshekwa.