Libuku lya Bbaibbele Ncolituyiisya a Bbaibbele Ncoliyiisya shilikoshenye. Shisebensesho shoonse shobilo ishi shilaamba cancine comwi alimwi munshila yomwi. Nacibi boobo, libuku lya Bbaibbele Ncolituyiisya ilasebensesha maswi alimwi amiyeeyo yuubu. Yakabambilwa kucafwa baabo bacana lipensho kunyumfwisha libuku lya Bbaibbele Ncoliyiisya. Muciindi cakuba amakani aayungizyidwe, libuku lya Bbaibbele Ncolituyiisya lilicite busansulushi bwa maswi alimwi amakani amwi atokwaamba pamutwi. Mitwi taaicite miipusho yapakutalikila na kabokosi kakwiindulukaamo. Sombi kumamanino amutwi kuli lubasu lwa Mubufwaafwi Kaambo Kamasimpe, lubasu ulu lulatondesha cancine camu Baibo casansululwa mumakani anene amutwi. Bweenka mbuli libuku lya Bbaibbele Ncoliyiisya, inga twaabila libuku lya Bbaibbele Ncolituyiisya ciindi cilicoonse, nabi kwaamba ayi teshi ndyetutokwaabila mweenshi uyo. Ino mbasu shili mulibuku lya Bbaibbele Ncolituyiisya inga twashisebensesha buyani ndyetutocita ciiyo ca Baibo?

MUBUFWAAFWI KAAMBO KAMASIMPE: Bantu baanji balaiiya kabotu kwiinda mukubelenga mapalagilafu mulibuku lya Bbaibbele Ncoliyiisya alimwi akwiipusha miipusho pesule. Ono atuyeeye ayi shikwiiya taushi kabotu mushobo na tacishiwo kubelenga kabotu. Na caba boobo, inga mwasala kusebensesha libuku lya Bbaibbele Ncolituyiisya. Inga mwasala kusebensesha lubasu lwa kaambo kamasimpe kwiisha, lyalo shikwiiya inga wabelenga makani amwi ali pamutwi uyo palwakwe. Inga mwatola mamineti ali 15 kwiiya lubasu lomwi lwa kaambo kamasimpe. Mukwiinga lubasu ulu talucite makani oonse aambwa pamutwi wamakani, shikushimikila ulyeelete kulibambila kabotu, akubikila maano shiyandika shakwe shikwiiya. Na shikwiisha wasebensesha makani ali muciiyo coonse, inga wasebensesha lubasu ulu kwiindulukaamo.

BUPANDULUZI BUYUNGIZYIDWE: Maswi alimwi amiyeeyo yaambwa palubasu ulu alatondeshekwa kweelana amakani mbwabandikwa pamutwi utobandikwawo. Shikwiisha inga wasalawo na inga cakonsheka kubandika lubasu ulu mulibuku lya Bbaibbele Ncolituyiisya ndyebatokwiiya.