Amuye ku shebo

Amuye ku shebo shimwi shiliimo

Amuye pa mitwi iliimo

Bakamboni Bakwe Yehova

Cilenje

Buumi bwa Bwineklistu Alimwi Anciito Yesu  |  May 2017

Nsheenga Mwaamba

Nsheenga Mwaamba

NGAZI YAMULINDIZI

Nsheenga Mwaamba: Bushinshimi bwaamba sha basankwa bone batantite pamaaki bucanika mulibuku lya Ciyubululo mbushinshimi bomwi bushibikitwe. Bamwi balaloonda na banyumfwa makani aya. Sombi bamwi balasangalala.

Lilembo: Ciyu. 1:3

Amwaabile: Magazini iyi itokwaamba mbweenga bushinshimi ubu bwatondesha makani abotu kulindiswe.

AMWIISHE CANCINE

Mwiipusho: Sa mutoyeeya ayi inga cakonsheka kushiba shili kunembo?

Lilembo: Isa. 46:10

Cancine: Lesa ulatuyubulwita shintu shili kunembo kwiinda muMaswi akwe, Baibo.

MULAKONSHA KUSANGALALA MUMUKWASHI WANU

Nsheenga Mwaamba: Tutotondesha kavidyo kafwaafwi katokwaamba sha mukwashi. [Amutondeshe kavidyo ka Mulakonsha Kusangalala Mumukwashi Wanu]

Amwaabile: Na inga mwasuna kubelenga buloshuwa yaambwa muvidyo, inga ndakondwa kumupa na inga ndamutondesha mbweenga mwaikopolola pa webusaiti.

AMULEMBE NSHEENGA MWAAMBA MUMASWI ANU

Amulibambile nsheenga mwaamba mumaswi anu kwiinda mukusebensesha shakubonenaako shatondeshekwa.