Amuye ku shebo

Amuye pa mitwi iliimo

Bakamboni Bakwe Yehova

Amusale mushobo Cilenje

 BUBONI BUCANIKA MUMASWI AKWE LESA | JELEMIYA 39-43

Yehova Ulakulambula Muntu Woonse Kweelana Amilimo Yakwe

Yehova Ulakulambula Muntu Woonse Kweelana Amilimo Yakwe

Sedekiya taakwe kunyumfwila Yehova kwiinda mukukaka kulyaaba kubene Babiloni

39:4-7

  • Bana bakwe Sedekiya bakacaikwa kaalangilisha. Lyalo bakamukusha meenso, bakamwaanga ancetani shamukuba, akutolwa kubusha kuBabiloni

Ebedimeleki wakatondesha kushoma Yehova alimwi akuyeeyelako mushinshimi Wakwe Jelemiya

39:15-18

  • Yehova wakashomesha ayi ulaakushitilisha Ebedimeleki ciindi ndyeshi akanyonyoole bene Juda

Jelemiya wakashimikila cakutaloonda kwamyaaka iinji Jelusalemu kaitana kunyonyoolwa

40:1-6

  • Yehova wakashitilisha Jelemiya Jelusalemu ndyaakanjililwa abalwani akubika bubambo bwa kwaamba ayi bene Babiloni bamwaangulule