Amuye ku shebo

Amuye pa mitwi iliimo

Bakamboni Bakwe Yehova

Amusale mushobo Cilenje

Nsheenga Mwaamba

Nsheenga Mwaamba

NGAZI YAMULINDIZI

Mwiipusho: Sa mulayeeya ayi inga cakonsheka kwaamba ayi maswi aya akakumanishikwe?

Lilembo: Ciyu: 21:3, 4

Amwaabile: Ngazi Yamulindizi iyi itokwaamba Lesa mbweshi akakumanishe cishomesho ici alimwi ambweenga makani aya amukuma.

NGAZI YAMULINDIZI (peeji yakwisule)

Mwiipusho: Amubone mwiipusho uyu. [Amutondeshe mwiipusho wakutaanguna alimwi acikumbulo cili papeeji 16.] Ino mwebo mulayeeya buyani?

Lilembo: Kulu. 83:18

Amwaabile: Mutwi uyu awalo utokwaamba Baibo nshoiisha kukuma ku liina lyakwe Lesa.

BBAIBBELE NCOLIYIISYA

Mwiipusho: Bantu bamwi balayeeya ayi Lesa ngomweendeleshi wacishi. Ino sa mulicishi kwaamba ayi Baibo tabushi mbolyaamba ubo?

Lilembo: 1 Joni 5:19

Amwaabile: Libuku ili lilasansulula munshila inyumfwika kabotu makani aya alimwi amakani amwi aanji.

AMULIBAMBILE NSHEENGA MWAAMBA MUMASWI ANU

Mwiipusho:

Lilembo:

Amwaabile: