KUCITA CIIYO:

  • Amubelenge Baibo alilembo lyabushiku

  • Amubelenge Yearbook, mamagazini, alimwi amabuku amwi. Amusebenseshe lubasu lwa bookmark

  • Amulibambile mabungano, akucana shikumbulo

  • Amweebele mavidyo

NDYEMULI KUMABUNGANO:

  • Amucalule malembo mwaambi ngaamba. Amusebenseshe lubasu lwa history kwaamba ayi muboolele kulilembo

  • Muciindi cakuleta mabuku akapulintwa aanji kumabungano, amusebenseshe fooni na tabuleti yanu kukonka mbasu shipusene-pusene alimwi akwiimba nyimbo. JW Library ilicite nyimbo shipya shitabete mubuku lyesu lya nyimbo lyakapulintwa

NDYEMUTOSHIMIKILA:

  • Amutondeshe muntu usuni kwiiya cintu cimwi cili pa JW Library, pesule amumucafwe kukopolola pulogilamu iyi alimwi amabuku pafooni na patabuleti yakwe

  • Amusebenseshe lubasu lwa search kwaamba ayi mucane vesi ya muBaibo. Na maswi amwi tamuwo muBaibo ya Busanduluzi Bwanyika Mpya, amucinje akuyandoola mu Reference Bible

  • Amutondeshe kavidyo. Na mwine ŋanda ulicite baana, inga mwamutondesha komwi katumavidyo twa Amube Balongwe ba Jehova. Kwaamba ayi abe alusuno lwakwiiya Baibo, inga mwamutondesha kavidyo ka Ino Ngumulandunshi Ngomweelete Kwiiya Baibo?. Na mwacana muntu waamba mushobo umwi, amumutondeshe kavidyo kali mumushobo ngwaamba

  • Amumutondeshe lilembo mumushobo uyo kusebensesha Baibo njomwakakopolola kale. Amuye palilembo akutyanka pacapita, lyalo mutyanke ka icon katondesha maBaibo amwi