Amuye ku shebo

Amuye pa mitwi iliimo

Bakamboni Bakwe Yehova

Amusale mushobo Cilenje

 AMWIIYE NSHEENGA MWACITA MUNCITO YAKUSHIMIKILA

Sheenga Shatucafwa Kushimikila Kabotu—Amulibambile Nsheenga Mwaamba Mumaswi Anu

Sheenga Shatucafwa Kushimikila Kabotu—Amulibambile Nsheenga Mwaamba Mumaswi Anu
AMUBONE
Text
Pikica

MULANDU NCOCIYANDIKILA: Nacibi kwaamba ayi mukabuku kamabungano muli lubasu lwa nsheenga mwaamba, makani aya alibo mbuli autilaini. Mulyeelete kubamba nsheenga mwaamba mumaswi anu. Inga mwasebensesha nshila imwi na mutwi wamakani umwi ngomwabona ayi inga wasangalasha bantu kumusena nkomukala. Na kacili boobo, pesule lyakubelengaamo mumagazini, kubona lubasu lwa nsheenga mwaamba, akweebela vidyo yacitondesho, inga mwasebensesha makani atokonkaawo kwaamba ayi mubambe nsheenga mwaamba mumaswi anu.

NSHEENGA TWACITA:

Amuliipushe ayi, ‘Sa ndisuni kusebensesha lubasu lwa nsheenga mwaamba?’

EE

  • Amulibambile nsheenga mwaamba pakutalika. Pesule lyakwaanshanya, amwaambe ncemwafwakashila. (Cakubonenaako inga mwaamba ayi: “Ndashika waano kwaamba ayi . . .“)

  • Amuyeeye nsheshi mwaambe pesule lya kwiipusha mwiipusho, kubelenga lilembo, akwaabila. (Cakubonenaako: Pesule lya kwiipusha mwiipusho inga mwaamba ayi, “Cikumbulo cikwene kumwiipusho uyu inga twacicana palilembo ili.”)

SOBWE

  • Amusale mutwi wamakani wamukondelesha kuswa mumagazini alimwi uyo ngomwabona ayi inga wakondelesha bantu kumusena nkomushimikila

  • Amusale mwiipusho weenga wacafwa muntu ngomutokwaambaakwe kwaamba nshatoyeeya kuteshi mwiipusho weenga wamunyumfwisha nsoni. (Cakubonenaako: Miipusho icanika mu mamagazini pa peeji 2.)

  • Amusale lilembo ndyeshi mukabelenge. (Na mutokwaabila Sinsimuka! cili kulindimwe kubelenga lilembo nabi sobwe, mukwiinga magazini iyi yakabambilwa baabo bacite lushibo lwa muBaibo luniini nabi baabo batashomi bupailishi.)

  • Amulibambile mbweenga mwapandulwita mwine ŋanda bubotu bwa magazini njemutomwaabila

KWEELANA ANSHOMWASALA

  • Amubambe mwiipusho ngweshi mukakumbule na mukabooleleeko

  • Amushileembe nshemwalibambila kwaamba, kwaamba ayi mutakaluubi