Amuye ku shebo

Amuye ku shebo shimwi shiliimo

Amuye pa mitwi iliimo

Bakamboni Bakwe Yehova

Cilenje

Buumi bwa Bwineklistu Alimwi Anciito Yesu  |  March 2016

Nsheenga Mwaamba

Nsheenga Mwaamba

NGAZI YAMULINDIZI

Miipusho: Sa maswi ashibikitwe aya muli eshi?

Lilembo: Joni 3:16

Amwaabile: Ngazi Yamulindizi iyi itopandulula mapensho alufu lwakwe Yesu mbweenga shamucafwa.

NGAZI YAMULINDIZI (peeji ya kwisule)

Mwiipusho: Amubone mwiipusho uyu ashikumbulo bantu baanji nshobaamba. [Amubelenge mwiipusho wakutaanguna alimwi ashikumbulo shapekwa.] Ino mwebo inga mwakumbula buyani?

Lilembo: Mate. 4:1-4

Amwaabile: Mukwiinga Mubiibi wakaamba aYesu alimwi akumusunka, nkokwaamba ayi Mubiibi uyu ncancine nkwaali kuteshi kwaamba ayi ncakwiimikaninaako bubiibi. Ino nshiinshi shimwi Baibo nshoyaamba pa Mubiibi? Magazini iyi itopandulula shiinji.

BWIITE BWAKUCIIBALUSHO

Amwaabile: “Tutokwaabila bwiite ubu bwa cakucitika cicindeme abuumbi. [Amumupe mwine ŋanda kapepala ka bwiite.] Pa bushiku bwa March 23, bantu mamiliyoni nsengwe yoonse balakubungana kuciibalusho ca lufu lwakwe Yesu Klistu alimwi akukutika ku likani lya Baibo lyeshi likatucafwe kubona mpindu njetucana kwiinda mulufu lwakwe. Bwiite ubu butotondesha ciindi alimwi amusena kweshi kukabete ciibalusho kuno kumisheesu. Twamusenga ayi mukese na inga mwacikonsha.”

AMULIBAMBILE NSHEENGA MWAAMBA MUMASWI ANU

Mwiipusho:

Lilembo:

Amwaabile: