Amuye ku shebo

Amuye pa mitwi iliimo

Bakamboni Bakwe Yehova

Amusale mushobo Cilenje

KuGermany bali kuCiibalusho ca lufu lwakwe Klistu

BUUMI BWA BWINEKLISTU ALIMWI ANCIITO YESU–KABUKU KAMABUNGANO March 2016

Nsheenga Mwaamba

Nsheenga mwaamba ndyemutokwaabila magazini ya Ngazi Yamulindizi alimwi abwiite bwakuCiibalusho camu 2016. Amusebenseshe shakubonenaako kwaamba ayi mulibambile nsheenga mwaamba.

BUBONI BUCANIKA MUMASWI AKWE LESA

Esita Wakasebensela Yehova Abantu Bakwe Cakutalisuna

Camaano alimwi cakubula boowa wakabika buumi bwakwe mumapensho akucafwa Modekayi kubika mulawo upya kwaamba ayi bashitilishe baJuda kukuloba. (Esther 6-10)

AMWIIYE NSHEENGA MWACITA MUNCITO YAKUSHIMIKILA

Sheenga Shatucafwa Kushimikila Kabotu—Amulibambile Nsheenga Mwaamba Mumaswi Anu

Amusebenseshe makani ansheenga mwaamba kulibambila mbweenga mwaabila Ngazi Yamulindizi alimwi aSinsimuka!

BUUMI BWA BWINEKLISTU

Kutambula Beensu

Ino inga twatambula buyani beensu alimwi abaabo bakaboolela mwisule kwaamba ayi balinyumfwe kabotu?

BUBONI BUCANIKA MUMASWI AKWE LESA

Jobo Wakashomeka Mumasunko

Jobo wakabonesha cakumaninina ayi Yehova wakalinga Muntu uyandika mubuumi bwakwe. (Jobo 1-5)

BUBONI BUCANIKA MUMASWI AKWE LESA

Muntu Ushomeka Jobo Wakaba Abuumba

Jobo wakabona shintu munshila itali kabotu mukwiinga wakalinga mubuumba bunene, sombi wakeendilisha kushomeka. (Jobo 6-10)

BUBONI BUCANIKA MUMASWI AKWE LESA

Jobo Wakalinga Kucite Lushomo muBubuke

Wakalinga kucishi ayi Yehova inga wamubusha bweenka mbuli cisamu cakatimbulwa mbocisonsa alimwi kuswa kumiyanda. (Job 11-15)

BUUMI BWA BWINEKLISTU

Bubuke—Bwakakonsheka Pamulandu Wacilubula

Bulangishi bwesu bwabubuke mbwancine mukwiinga Yehova wakatupa cipo cacilubula. Muciindi cakunoolila kusowekelwa kwabayandwa, tulaakubatambula kuswa kubafu.