Amuye ku shebo

Amuye ku shebo shimwi shiliimo

Amuye pa mitwi iliimo

Bakamboni Bakwe Yehova

Cilenje

Buumi bwa Bwineklistu Alimwi Anciito Yesu  |  June 2017

 BUUMI BWA BWINEKLISTU

Sa Mulicite Lushomo Luyumu Mushishomesho Shakwe Yehova

Sa Mulicite Lushomo Luyumu Mushishomesho Shakwe Yehova

Boonse bobilo Joshuwa aSolomoni bakashinisha kwaamba ayi taaku liswi nabi lyomwi Yehova njakaamba litana kukumanishikwa. (Jos. 23:14;1 Ba. 8:56) Bumboni bwa bakamboni bobilo aba bashomeka buleelikaawo pamilandu njeenga twabeta alushomo luyumu. —2 Koli. 13:1; Tit. 1:2.

Ino Yehova wakakumanisha buyani shishomesho shakwe munshiku shakwe Joshuwa? Amweebele pomwi amukwashi wanu, vidyo yacisekano cicite mutwi utokwaamba ayi ‘Taakwe Jwi Niliba Lyomwe Ilyakawida Ansi.’ Lyalo amubandike miipusho itokonkaawo: (1) Ino inga mwakonkela buyani cakubonenaako cakwe Laabu cakushomeka? (Ebulu. 11:31; Jak. 2:24-26) (2) Ino cakubonenaako cakwe Akani cilatondesha buyani ayi kutanyumfwila Lesa kashanga kulaleta mapensho? (3) Ino ngumulandunshi basankwa bakwe Gidyoni bakacenjeeka Joshuwa akuba muluumuno abene Isilaeli nabi kwaamba ayi bakalinga bashilumamba bacishi kulwana? (4) Ino maswi akwe Yehova akakumanishikwa buyani bamaami bosanwe ba bene Amoli ndibakalinga kuyoosha bene Isilaeli? (Jos. 10:5-14) (5) Ino Yehova wamucafwa buyani pamulandu wakubika citaanshi Bwaami bwakwe akucita shintu shiluleme mubuumi bwanu?—Mt. 6:33.

Na katuyeeya pashintu shoonse Yehova nshaakacita, anshatoocita alimwi ansheshi akacite kunembo, lushomo lwesu mushishomesho shakwe lulaakuyuma.—Loma. 8:31, 32.

Sa mulicite lushomo mbuli lwakwe Joshuwa?