Amuye ku shebo

Amuye ku shebo shimwi shiliimo

Amuye pa mitwi iliimo

Bakamboni Bakwe Yehova

Cilenje

Buumi bwa Bwineklistu Alimwi Anciito Yesu  |  June 2016

Nsheenga Mwaamba

Nsheenga Mwaamba

SINSIMUKA!

Amwaabile: Magazini iyi itokwaamba makani akondelesha abuumbi. [Amumupe magazini mwine ŋanda.]

Mwiipusho: Sa mulicishi ayi Bakamboni Bakwe Yehova balasansulula mabuku mumishobo iinda ku 700?

Lilembo: Ciyu. 14:6

SINSIMUKA!

Mwiipusho: Sa mutoyeeya ayi njiisho iyi inga yasebensa na beebene kabasuni kubandika lipensho?

Lilembo: Jemu. 1:19

Amwaabile: [Amwaambe makani atoocanika papeeji 10.] Mutwi uyu utokwaamba sha njiisho shimwi shicanika muBaibo pamakani aya.

MATILAKITI

Mwiipusho: Sa inga mwabelenga mwiipusho uyu? [Amubelenge mwiipusho uli panembo lya tilakiti.] Ino mwebo inga mwakumbula buyani?

Lilembo: [Amusale paayo atondeshekwa papeeji 2]

Amwaabile: Tilakiti iyi itosansulula mbweenga lilembo ili lyamucafwa.

AMULIBAMBILE NSHEENGA MWAAMBA MUMASWI ANU

Mwiipusho:

Lilembo:

Amwaabile: