Boonse basuni kweendeleshekwa aBwaami bwakwe Lesa balyeelete kwiiya shoonse nsheenga bacikonsha sha Bwaami ubu alimwi ashintu nshobwakumanisha. Ino ngumulandunshi? Ici teshi cikayumyebo lushomo lwabo ayi Bwaami bwakwe Lesa butokweendelesha sombi cilaakubayuminisha kwaambilako bamwi sha makani abotu aBwaami bwakwe Lesa. (Kulu. 45:1; 49:3) Ndyemutokwebela Vidyo itokwaamba ayi Ufumu Wamulungu Wakwanitsa Zaka 100 Ndipo Ukulamulirabe, amucane shikumbulo sha miipusho itokonkaawo:

  1. Kubaabo bakeebela vidyo ya “Photo-Drama of Creation” ino inga twaambilanshi ayi cakalinga ncoolwe?

  2. Ino wailesi yakalinga kusebenseshekwa buyani kwaamba ayi bantu batambule makani abotu?

  3. Ino nshilanshi shimwi nshobakalinga kusebensesha kushimikila makani abotu, alimwi ino nshiinshi shakaswamo?

  4. Ino kwiisha ncito yakushimikila kwaya buyani panembo mumyaaka yainda?

  5. Ino ndwiiyonshi lucafwa lwakalinga kupekwa kubaabo bakeeya Cikolo ca Gilyadi?

  6. Ino mabungano anene acafwa buyani kwiisha bantu bakwe Lesa?

  7. Ino nciinshi cimupa kushoma ayi Bwaami bwakwe Lesa butokweendelesha?

  8. Ino inga twatondesha buyani ayi tuli kulubasu lwa Bwaami bwakwe Lesa?