Amuye ku shebo

Amuye ku shebo shimwi shiliimo

Amuye pa mitwi iliimo

Bakamboni Bakwe Yehova

Cilenje

Buumi bwa Bwineklistu Alimwi Anciito Yesu  |  July 2016

Nsheenga Mwaamba

Nsheenga Mwaamba

NGAZI YAMULINDIZI

Mwiipusho: Sa inga tamusuminishi amwebo ayi na Baibo yakaswa kuli Lesa, ilyeelete kupuluka nabi kwaamba ayi bantu beelesha kwinyonyoola?

Lilembo: Isa. 40:8

Amwaabile: Mitwi yamakani iyi itokwaamba sha Baibo mboyakapulushikwa munshila ikankamika.

NGAZI YAMULINDIZI (kava yakwisule)

Mwiipusho: Ino mwiipusho uyu inga mwaukumbula buyani? [Amubelenge mwiipusho wakutaanguna uli papeeji 16.] Bantu bamwi balayeeya ayi bupailishi bwakatalika abantubo. Bamwi balayeeya ayi Lesa ulasebensesha bupailishi kwaamba ayi tusene pafwaafwi anguwe. Ino mwebo inga mwaambawo buyani?

Lilembo: Jemu. 1:27, ftn.

Amwaabile: Mutwi uyu utosansulula shiinji Baibo nshoyaamba pamakani aya. Inga ndakondwa kusa alimwi kwaamba ayi tukaabandike.

MAKANI ABOTU KUSWA KULI LESA!

Mwiipusho: Bantu baanji balalinyumfwa ayi kubelenga bushinshimi bwamu Baibo kulibo anga nkubelenga nyusipepa. Ino ngamakani ali akaambilwa limwi ngomwakabonawo na ngomwakanyumfwawo kucitika?

Lilembo: 2 Timo. 3:1-5

Amwaabile: Buloshuwa iyi itosansulula mulandu makani aya ncabetele makani abotu kubaabo basuni Lesa. [Amutondeshe shili muciiyo 1, Mwiipusho 2.]

AMULIBAMBILE NSHEENGA MWAAMBA MUMASWI ANU

Mwiipusho:

Lilembo:

Amwaabile: