Amuye ku shebo

Amuye ku shebo shimwi shiliimo

Amuye pa mitwi iliimo

Bakamboni Bakwe Yehova

Cilenje

Buumi bwa Bwineklistu Alimwi Anciito Yesu  |  July 2016

 BUUMI BWA BWINEKLISTU

Kuceeshako Shakucita Mubuumi Kulacafwa Kulumbaisha Lesa

Kuceeshako Shakucita Mubuumi Kulacafwa Kulumbaisha Lesa

Munshiku shino, Ncintu cuubu kufusha shakucita shiinji mubuumi bwesu. Kuula, kulipilila, kusebensesha, kubamba, alimwi akulama shintu kulayandika ciindi alimwi ankusu. Yesu wakalinga kucite buumi bwakutaba ashintu shiinji shakumubili kwaamba ayi abikile maano kuncito yakushimikila.—Mate. 8:20.

Ino inga mwaceyeeshako buyani shakucita kwaamba ayi munooba aciindi cinene muncito yakushimikila? Sa inga mwaalula shintu kwaamba ayi umwi mumukwashi wanu atalike bupainiya bwaciindi coonse? Nabi kwaamba ayi muli kale muncito yaciindi coonse, sa shintu shakumubili shitooya cipiliganya buumi bwanu paniini paniini? Buumi bwakutaba ashintu shiinji shakumubili bulatupa lusangalalo muncito yakwe Yehova, akukwana.—1 Timo. 6:7-9.

MBWEENGA NDACEESHAKO SHAKUCITA MUBUUMI BWANGU.