Kuyeeyawo pashintu shibotu Yehova nshaakacita ncintu ciyandika abuumbi

74:16; 77:6, 11, 12

 • Kuyeeyawo kulatucafwa kunjisha mumoyo nshotwabelenga muMaswi akwe Lesa alimwi akwaamba ayi tutondeshe kulumba pamulandu wa cakulya cakumushimu

 • Kuyeeya abuumbi pali Yehova kulatucafwa kwiibaluka shintu shibotu nshaatucitila alimwi abulangishi mbwaatubikila kunembo

Incito shakwe Yehova shileelikaawo:

74:16, 17; 75:6, 7; 78:11-17

 • Shilengwa

  Kwaamba ayi tuyumye kulumba kwesu Yehova pashintu nshaakalenga, tulyeelete kwiiya shiinji pashilengwa

 • Basankwa bakasalwa mulibungano

  Tulyeelete kunyumfwila baabo Yehova mbwaakasala kutangilila libunga lyakwe

 • Shintu nshaakacita kwaamba ayi atupulushe

  Kwiibaluka Yehova nshaacita kwaamba ayi apulushe bantu bakwe kulayumya lushomo lwesu ayi ulisuni alimwi ulicite nkusu shakucafwa basebenshi bakwe