Amuye ku shebo

Amuye pa mitwi iliimo

Bakamboni Bakwe Yehova

Amusale mushobo Cilenje

 BUUMI BWA BWINEKLISTU

Utaangune uye Unyumfwane Amukwanu—Munshila Nshi?

Utaangune uye Unyumfwane Amukwanu—Munshila Nshi?

Amuyeeye ayi mulakala ku Galili ciindi cakwe Yesu. Mwaya kuJelusalemu kukusekelela kwa shimpaka. Munshi woonse uliswite abashominyinaanu abo besa mukufwakasha kuswa kumisena yakulaale. Mulisuni kupa cipo kuli Yehova. Aboobo mwabwesa akapongo, mwatalika lweendo lulaamfu lwakuya ku tempele kwiinda mubantu baanji bali mumunshi. Ndyemwashika, mwacana bantu baliswite mutempele abalo besa mukupa shipo. Ono cashika ciindi canu cakwaamba ayi mupe mupailishi cipo canu. Paciindi ceenka ici mwebaluka kwaamba ayi kuli ncemwakabishisha mukwanu, uyu mpashi ubete mukati lya likoto linene mumunshi. Yesu wasansulula nshomweelete kucita. (Amubelenge Mateyo 5:24.) Ino mwebo amukwanu uyo ngomwakabishisha inga mwanyumfwana buyani mbuli Yesu mbwakaamba? Pamulongo uli woonse uli panshi apa, amutondeshe pali cikumbulo cancine.

MULYEELETE . . .

  • kubandikishanyabo amukwanu na mwabona ayi ndimwe mwakalengesha ayi akalale

  • kweelesha kumululika mukwanu na mwabona ayi ngoocite lipenshi lyakukalala bwangu nabi na alakwe ngowakalengesha ayi mupusane

  • amukutike cakukalika moyo mukwanu ndyatokwaamba mbwatolinyumfwa, alimwi nabi kwaamba ayi tamutonyumfwisha ncakakalalila, amusenge kuswa panshi lya moyo ayi amulekelele pakumukalasha na ceebo ca shakacitika nshemutana kucitila kashanga

MUKWANU ALYEELETE . . .

  • kulangoola lucafwo kubamwi mulibungano kwiinda mukubalwita mbomwakamubishisha

  • kumukalalila, kumwiindulukilaamo mumakani oonse ngomwakamubishisha, akumulwita ayi musumine kubisha kwanu

  • kulumba kuliceesha kwanu akutaloonda nkomwacita pakumushikila, alimwi akumulekelela kuswa panshi lya moyo

Nabi kwaamba ayi tatupi shipo sha milambu ya shinyama pakulambila kwesu munshiku shino, ino Yesu wakalinga kwiisha nshi pamakani akunyumfwana amukwesu akulambila Lesa nkwatambula?