Amuye ku shebo

Amuye ku shebo shimwi shiliimo

Amuye pa mitwi iliimo

Bakamboni Bakwe Yehova

Cilenje

Buumi bwa Bwineklistu Alimwi Anciito Yesu  |  January 2018

 BUBONI BUCANIKA MUMASWI AKWE LESA | MATEYO 4-5

Nsheenga Tweeya Pamakani Ngakaiisha Yesu paKalundu

Nsheenga Tweeya Pamakani Ngakaiisha Yesu paKalundu

5:3

Sa mulishi kwaamba ayi mulisuniki shintu shakumushimu?

Maswi akwaamba ayi “kushiba ayi balisuniki shakumushimu” cilaamba “abo bakombelela mushimu.” (Mate. 5:3; bupanduluzi buyungizyidwe.) Inga twatondesha ayi tulisuni abuumbi kutambula lucafwo kuswa kuli Lesa kwiinda . . .

  • mukubelenga Baibo bushiku buli boonse

  • mukulibambila akucanika kumabungano

  • mukubelenga mabuku esu amakani acanika pa webusaiti yesu na ciindi kacisuminisha

  • mukweebela pulogilamu ya JW Broadcasting mweenshi uli woonse

Ino inga ndacita buyani kwaamba ayi njepanembo mukwiiya shintu shakumushimu lyoonse?