Amuye ku shebo

Amuye pa mitwi iliimo

Bakamboni Bakwe Yehova

Amusale mushobo Cilenje

 BUBONI BUCANIKA MUMASWI AKWE LESA | MATEYO 12-13

Cikoshanyo ca Nsaku Awiti

Cikoshanyo ca Nsaku Awiti

Yesu wakasebensesha cikoshanyo ca nsaku awiti kutondesha ciindi ambweshi akasale likoto lya Beneklistu bananikitwe, kutalika mu 33 C.E.

13:24

‘Musankwa wakashanga mbuto ibotu mumuunda wakwe’

  • Shikushanga: Yesu Klistu

  • Kushangwa kwa mbuto ibotu: Kunanikwa amushimu usalashi kwa bashikwiiya bakwe Yesu

  • Muunda: Bantu bamu cishi ca panshi

13:25

“Bantu boonse ndibakalinga kulete, mulwani wakwe wakesa mukushanga nsaku”

  • Mulwani: Satana

  • Bantu boonse ndibakalinga kulete: Batumwi ndibakafwa

13:30

“Amushileeke nsaku awiti shoonse shikulile pantu pomwi”

  • Witi: Beneklistu bananikitwe

  • Nsaku: Beneklistu bakubeca

“Cakutaanguna amubunjike nsaku . . . ; lyalo ndyeshi mubunjike witi”

  • Basebenshi/beshikutebula: Banjelo

  • Kubunjika nsaku: Kupansaanya Beneklistu bananikitwe kuswa ku Beneklistu bakubeca

  • Kubika mubutala: Kubunganishikwa kwa Beneklistu bananikitwe mulibungano lyakabooshekwa

Ino nciinshi cakapansaanya Beneklistu bancinencine kuswa ku Beneklistu bakubeca ciindi cakutebula ndyecakatalika?

Ino kunyumfwisha cikoshanyo ici kulancafwa buyani?