Amuye ku shebo

Amuye ku shebo shimwi shiliimo

Amuye pa mitwi iliimo

Bakamboni Bakwe Yehova

Cilenje

Buumi bwa Bwineklistu Alimwi Anciito Yesu  |  February 2017

Nsheenga mwaamba

Nsheenga mwaamba

SINSIMUKA!

Mwiipusho: Bacanike baanji balicite mapensho akutyompwa. Ino mutoyeeya ayi inga twacita buyani kwaamba ayi tubacafwe?

Amwaabile: Magazini iyi itokwaamba sheenga bacanike bacita na kabacite lipenshi lya kutyompwa, alimwi abashali mbweenga bacafwa.

AMWIISHE CANCINE

Mwiipusho: Ino inga mwacita buyani kwaamba ayi mube alusangalalo mucikwati?

Lilembo: Efe. 5:33

Cancine: Inga mwaswitilila mucikwati na kamutondeshanya lusuno alimwi abulemu.

AMUKUTIKE KULI LESA

Mwiipusho: Sa inga mwakondwa kukala mucishi ciboneka boobu? [Amubatondeshe shili pa peeji 2-3, akulindila ayi bakumbule.]

Lilembo: Jele. 29:11

Amwaabile: Buloshuwa iyi itootondesha mbweenga twakutika kuli Lesa kwaamba ayi tukasangalale ashintu Lesa nsheshi akatubambile kunembo. [Amwaambe shili pa peeji 4-5.]

AMULEMBE NSHEENGA MWAAMBA MUMASWI ANU

Amulibambile nsheenga mwaamba mumaswi anu kwiinda mukusebensesha shakubonenaako shatondeshekwa.