48:17

  • Yehova calusuno ulatutondesha nshila njotweelete kukonkela kwaamba ayi tucane lusangalalo mubuumi bwesu. Tulacana mpindu na twanyumfwila milawo yakwe.

“Luumuno . . . lulakunkabo anga ngamaanshi”

48:18

  • Yehova ulashomesha luumuno lwancinencine alimwi lukunkabo anga ngamaanshi

“Bululami busefooka anga ngamaaba a mulweenge”

  • Inga twaba amicito yabululami yakutabelenga bweenka mbuli maaba amulweenge