Amuye ku shebo

Amuye ku shebo shimwi shiliimo

Amuye pa mitwi iliimo

Bakamboni Bakwe Yehova

Cilenje

Buumi bwa Bwineklistu Alimwi Anciito Yesu  |  February 2016

Nsheenga Mwaamba

Nsheenga Mwaamba

SINSIMUKA!

Mwiipusho: Ndamuletela magazini ya Sinsimuka! ipya. Amubone mwiipusho uli pa peeji 2. Ino mutoyeeya buyani?

Lilembo: Tusi. 24:10

Amwaabile: Magazini itokwaamba njiisho ashimwi shili mbuli sheeshi.

SINSIMUKA!

Mwiipusho: Sa inga mwasumina ayi cilayandika kusala bashicibusa bali kabotu?

Lilembo: Tusi. 13:20

Amwaabile: Magazini iyi itotondesha makani ambweenga mwacita kwaamba ayi mucane bashicibusa babotu [Amwaambe makani atoocanika pamapeeji 10-11.]

AMUKUTIKE KULI LESA

Mwiipusho: Sa inga mwakondwa kukala mucishi ciboneka boobu? [Amubatondeshe shili pa peeji 2-3, akulindila ayi bakumbule.]

Lilembo: Jele. 29:11

Amwaabile: Buloshuwa iyi itootondesha mbweenga twakutika kuli Lesa kwaamba ayi tukasangalale ashintu Lesa nsheeshi akatubambile kunembo. [Amwaambe shili pa peeji 4-5.]

AMULIBAMBILE NSHEENGA MWAAMBA MUMASWI ANU

Mwiipusho:

Lilembo:

Amwaabile: