Amuye ku shebo

Amuye ku shebo shimwi shiliimo

Amuye pa mitwi iliimo

Bakamboni Bakwe Yehova

Cilenje

Buumi bwa Bwineklistu Alimwi Anciito Yesu  |  December 2017

 BUUMI BWA BWINEKLISTU

Sheenga Shatucafwa Kushimikila Kabotu—Kushimikila Uliwoonse Kumusena Nkotushimikila

Sheenga Shatucafwa Kushimikila Kabotu—Kushimikila Uliwoonse Kumusena Nkotushimikila

MULANDU NCOCIYANDIKILA: Sekaliya wakashinshima kwaamba ayi bantu bamilaka ipusenepusene kuswa mushishi shipusenepusene balakwatambula makani abotu. (Seka. 8:23). Ino ngani eshi akabaiishe? (Loma. 10:13-15) Tulicite coolwe amukuli wakushimikila makani abotu kumuntu uli woonse ucanika kumusena nkotushimikila.—od-CG p. 84 mapa. 10-11.

SHEENGA MWACIITA:

  • Amulibambile. Sa mulakumanya bantu baamba mushobo umwi? Inga mwasebensesha JW Language app kwiiya nsheenga mwaamba. Na kwiinda mukusebensesha fooni nabi tabuleti, mulakonsha kumutondesha muntu waamba mushobo umwi nkweenga wacana makani aanji mumushobo wabo pa jw.org

  • Amubikile maano. Mutalubi kushimikila baabo mbomutokumanya munshila ndyemutoshimikila kuŋanda aŋanda. Na mutoshimikila mumusena mucanika bantu baanji, amubikile maano kukushimikila

  • Amusebense cankusu. Amwiindilishe kweelesha kucana baabo mbomutana kucana paŋanda ciindi cakutaanguna. Amweeleshe kubandika amuntu uli woonse ngweenga mwacana, mpashi inga mwayaako ciindi cimwi, na pabushiku bumwi munsondo. Bantu bamwi inga mwacikonshabo kubandika abo kwiinda mukubalembela nkalata, kubatumina fooni, na ndyemutoshimikila munshila

  • Amuboleleeko. Amuboolele cakufwambaana kubaabo bakatondesha ayi balisuni kwiiya. Na muntu ulaamba mushobo umwi, amweeleshe kucana muntu weelela weenga wamucafwa mumushobo wakwe. Mulyeelete kwiindilisha kuboolelaako kumuntu uyo kushikila mukacane beshikushimikila baamba mushobo uyo.—od-CG p. 94 mapa. 39-40

AMWEEBELE VIDYO ICITE MUTWI UTOKWAAMBA AYI KUSHIMIKILA “KULUBASU LWA KULAALE KWA CISHI CA PANSHI,” LYALO AMUBANDIKE MIIPUSHO ITOKONKAWO:

  • Ino mbubambo nshi bamakwesu abenankashi mbobakabamba kwaamba ayi bacikonshe kucana bantu kumusena wa kulaale? (1 Koli. 9:22, 23)

  • Ino ngamapensho nshi ngobakalinga kweelete kukoma?

  • Ino nshoolwe nshi nshobakasangalalasho?

  • Ino nshiinshi nsheenga mwaciita kwaamba ayi mucikonshe kushimikila bantu baanji kumusena nkomushimikila?