SINSIMUKA!

Mwiipusho: Ino ngumulandunshi shintu mucishi shitooya bubicilaakobo?

Lilembo: Jele. 10:23

Amwaabile: Magazini iyi itosansulula mulandu bantu baanji ncobashomena ayi kunembo shintu shilaakuba kabotu.

SINSIMUKA!

Mwiipusho: Sa Lesa alicite liina?

Lilembo: Kulu. 83:18

Amwaabile: Magazini iyi itokwaamba liina lyakwe Lesa ncolyaamba ancotweelete kulisebenseshela. [Amucalule pamutwi utokwaamba ayi “Ncolyaamba Bbaibbele—Zina lya Leza.”]

AMWIISHE CANCINE

Mwiipusho: Sa mulwani wesu lufu, lulaakumana?

Lilembo: 1 Koli. 15:26

Cancine: Yehova ulaakukusha lufu kwa muyayaya.

AMULEMBE NSHEENGA MWAAMBA MUMASWI ANU

Amulibambile nsheenga mwaamba mumaswi anu kwiinda mukusebensesha shakubonenaako shatondeshekwa.