Amuye ku shebo

Amuye ku shebo shimwi shiliimo

Amuye pa mitwi iliimo

Bakamboni Bakwe Yehova

Cilenje

Buumi bwa Bwineklistu Alimwi Anciito Yesu  |  December 2016

 BUBONI BUCANIKA MUMASWI AKWE LESA | ISAYA 1-5

“Kamwisa Tunooya kuKalundu Kakwe Yehova”

“Kamwisa Tunooya kuKalundu Kakwe Yehova”

2:2, 3

“Munshiku shakumamanino”

Munshiku shino nshetutokalaamo

“Kalundu ka Ŋanda yakwe Yehova”

Kulambila kusalalite alimwi kusumpukite kwakwe Yehova

“Lyalo mishobo yoonse ilaakuwiimukila nkuko”

Abo boonse batosumina kulambila kusalalite batobunganikwa mulucatano

“Kamwisa tunooya kukalundu kakwe Yehova”

Abo bali mukulambila kwancine baleetaako bamwi ayi bese

“Lakwe ulaakutwiisha nshila shakwe, alimwi tulakweenda munshila shakwe”

Yehova ulasebensesha Maswi akwe kutwiisha akutucafwa kweenda munshila shakwe

2:4

“Teshi bakeyeewo nkondo alimwi”

Isaya utokwaamba ayi masumo alakuba shakulimisha, kutondesha kwaamba ayi bantu bakwe Yehova balaakunokala muluumuno. Ino shisebensesho ishi shakalinga kwimikaninaako nshi muciindi cakwe Isaya?

“Mipeeni yabo balaakunoifula ayi shibe shakulimisha”

Shakulimisha ishi shakalinga nshisebensesho mbuli mapulawo. Amwi akalinga anshimbi.—1 Sa. 13:20

“Masumo alakuba shakukwesoosha shisamu”

Cisebensesho ici mpashi cakalinga anga ncijeeko ncobakalinga kusebensesha kutimbula minyansa.—Isa. 18:5