Amuye ku shebo

Amuye ku shebo shimwi shiliimo

Amuye pa mitwi iliimo

Bakamboni Bakwe Yehova

Cilenje

Buumi bwa Bwineklistu Alimwi Anciito Yesu  |  December 2016

 BUUMI BWA BWINEKLSITU

Amwiishe Cakushika Pamoyo Kusebensesha Libuku lya “Amuzumanane Kukkala Muluyando Lwa Leza”

Amwiishe Cakushika Pamoyo Kusebensesha Libuku lya “Amuzumanane Kukkala Muluyando Lwa Leza”

MULANDU NCOCIYANDIKILA: Kwaamba ayi bantu balambile Yehova munshila njasuminisha, balyeelete kwiiya alimwi akukonkela njiisho shakwe. (Isa. 2:3, 4) Libuku lya “Luyando lwa Leza”, ndibuku lyabili lyakwiiya licafwa shikwiiya Baibo kushiba mbweenga wasebensesha njiisho shakwe Lesa mubuumi bwakwe. (Ebu. 5:14) Ndyetutokwiisha tulyeelete kweelesha kumushika pamoyo kwaamba ayi nshatokwiiya shimucafwe kwaalula buumi.—Loma. 6:17.

NSHEENGA TWACITA:

  • Amulibambile kabotu akuyeeya shitoyandika shikwiiya wanu. Amubambe miipusho yeenga yamucafwa kushiba nshatoyeeya alimwi ambwalinyumfwa pamakani ngatokwiiya.—Tusi. 20:5; be-CG 259

  • Kwaamba ayi mucafwe shikwiiya wanu kubona mpindu yakusebensesha njiisho shamu Baibo amusebenseshe makani ali mutubokosi tuli mulibuku lyoonse

  • Amucafwe shikwiiya kushiba mbweenga wayeeya pashintu nshotweelete kusala kweelana anjelacaamba yesu, ono sombi mutamulwiti nshaeelete kusala.—Gala. 6:5

  • Camaano amushibe na shikwiiya wanu ulicite lipenshi ndyaeelete kusebenselawo kwiinda mukusebensesha njiisho shimwi shamu Baibo. Calusuno amumuyuminishe kushiba kwaamba ayi na ulisuni Yehova ulyeelete kwaalula buumi bwakwe.—Tusi. 27:11; Joni. 14:31