SINSIMUKA!

Mwiipusho: Ino ciindi inga twacisebensesha buyani kabotu?

Lilembo: Shi. 4:6

Amwaabile: Sinsimuka! iyi itokwaamba mbweenga twabika shintu shiyandika panembo.

AMWIISHE CANCINE

Mwiipusho: Ino ngumulandunshi tuli pacishi?

Lilembo: Kulu. 37:29

Cancine: Lesa wakalenga bantu kwaamba ayi bekale muyayaya pacishi.

MAKANI ABOTU KUSWA KULI LESA!

Mwiipusho: Ino nkuli nkweenga twacana makani abotu? [Amutondeshe vidyo ya Sa Inga Mwasuna Makani Abotu?]

Lilembo: Isa. 52:7

Amwaabile: Buloshuwa iyi itokwaamba “makani abotu acintu ciindawo kubota” mukwiinga ilicite makani atooswa muBaibo.

AMULEMBE NSHEENGA MWAAMBA MUMASWI ANU

Amulibambile nsheenga mwaamba mumaswi anu kwiinda mukusebensesha shakubonenaako shatondeshekwa.