40:10, 14, 16

  • Maanda abeshikulindilila amisemu ilaamfu shilatwiibalusha kwaamba ayi Yehova ulicite njiisho shisumpukite shakulambila kusalalite

  • Amuliipushe ayi: ‘Ino njiisho shakwe Yehova shisumpukite alimwi shiluleme inga ndashikonkela buyani?’