Amuye ku shebo

Amuye pa mitwi iliimo

Bakamboni Bakwe Yehova

Amusale mushobo Cilenje

Nsheenga Mwaamba

Nsheenga Mwaamba

SINSIMUKA!

Mwiipusho: Sa mutoyeeya ayi bantu inga bacafwikwa na bacileka miibo ibiibi akuba ibotu?

Lilembo: Shikushi. 7:8a

Amwaabile: Makani ali mumagazini iyi atokwaamba njiisho shamu Baibo mbweenga shacafwa bantu kweendelesha miibo yabo akucana mpindu.

SINSIMUKA!

Mwiipusho: Kwaaluka kwashintu mubuumi ncintu nceenga tatutalamuki. Ino nciinshi ceenga catucafwa na shintu shaaluka?

Lilembo: Shikushi. 7:10

Amwaabile: [Amwaambe pamutwi utotalikila papeeji 10.] Makani aya atokwaamba njiisho shamu Baibo sheenga shatucafwa na shintu shaaluka mubuumi.

AMUKUTIKE KULI LESA A KUKALA MUYAYAYA

Mwiipusho: Swebo soonse, kwiilikaawo abamumukwashi wesu alimwi ababyesu, tulicite meena. Ono, ino Lesa? Liina lyakwe ngani?

Lilembo: Kulu. 83:18

Amwaabile: Buloshuwa iyi ilasansulula makani aanji pashintu shimwi nsheenga tweeya pali Lesa. [Amutondeshe shili papeeji 6 a 7.]

AMULEMBE NSHEENGA MWAAMBA MUMASWI ANU

Mwiipusho:

Lilembo:

Amwaabile: