Amuye ku shebo

Amuye pa mitwi iliimo

Bakamboni Bakwe Yehova

Amusale mushobo Cilenje

 BUUMI BWA BWINEKLISTU

Inyimbo shaBwaami Shilapa Kutaloonda

Inyimbo shaBwaami Shilapa Kutaloonda

Paulo aSilasi bakeemba nyimbo shakulumbaisha Lesa ndyebakalinga mujeele. (Mil. 16:25) Munshiku shino, bashominyineesu bakeemba nyimbo sha Bwaami ndibakalinga mujeele kuSachsenhausen mucishi ca Nazi Germany alimwi a kuSiberia. Shakubonenaako ishi shilatondesha kwaamba ayi inyimbo inga shacafwa Mwineklistu kutaloonda na wacana mapensho.

Conoonobo libuku lya nyimbo lipya licite mutwi utokwaamba ayi “Amumwiimbile Jehova Cakukondwa” lilaakupulintwa mumishobo iinji. Aboobo na mukatambulebo libuku lyanu amukatalike kwiindaamo lyoonse ndyemutoocita kulambila kwamukwashi kwaamba ayi mukaashibe kabotu maswi. (Efe. 5:19) Lyalo mushimu usalalite ulaakutucafwa kushiibaluka ndyetuli mumapensho. Inyimbo shaBwaami inga shatucafwa kubikila maano kushintu nshetutolangila. Inga shatuyuminisha na twacana mapensho. Alimwi ndyetukondetwe, maswi ayuminisha ngotucana munyimbo shesu alatucafwa “kwiimba cakukondwa” ceebo camoyo usangalalite. (1Mk. 15:16; In. 33:1-3) Atweeleshe cankusu kushisebensesha kabotu inyimbo shesu shaBwaami!

AMWEEBELE VIDYO ITOKWAAMBA AYI LWIIMBO LWAKAYUMYA BAKALINGA MUJEELE, LYALO AMUBANDIKE MIIPUSHO ITOKONKAAWO

  • Ino nshiinshi shakalengesha kwaamba ayi Mukwesu Frost alembe inyimbo?

  • Ino lwiimbo ulu lwakabayumya buyani bamakwesu bakalinga mujeele kuSachsenhausen?

  • Ino mbukaalo bwa bushiku abushiku buli buyani mbweenga nyimbo shatuyuminisha?

  • Ino ndwiimbo lwa Bwaami luli ndweenga mwasuna kushibabo mumutwi?