Ino inga mwayanda kwiilawo ashimwi sha mu Baibo? Na mboboobo, inga mwasebensesha coolwe ca kwiiya Baibo pa ng’anda yanu kwakubula kulipila. Amuleembe fomu iyi na mulisuni kwiiya Baibo.